دانلود پايان نامه ارتباط بين حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سها

شنبه 11 شهريور 1396
8:49
ketabpich

تعداد صفحات:150
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
چارچوب نظري تحقيق
بيان مسئله
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
حدود مطالعاتي
تعريف مفهومي وعملياتي واژه ها
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
پيشينه تاريخي تحقيق
رفتار مالي، پارادايم حاكم بر بازارهاي مالي
روانشناسي شناختي
محدوديت هاي آربيتراژ
تاريخچه تحليل فني
عنصر انسان
موج چيست؟
زمينه تعيين قيمت
نظريه داو
بازده سود سهام
بازده مورد انتظار
محاسبه بازده مورد انتظار
مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه
تولد مدل
بتا چيست؟
معني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي براي شما چيست؟
مروري بر تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
مدلسازي آربيتراژ
گام هاي اساسي براي به كارگيري آربيتراژ
منابع ريسك در آربيتراژ
مزاياي آربيتراژ نسبت به مدل قيمت گذاري داريي هاي سرمايه اي
مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تعريف روش تحقيق
هدف تحقيق
روش جمع آوري داده ها
مدل مفهومي تحقيق
مشخصات فرضيه هاي پژوهش
جامعه و نمونه آماري
روش نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل داده ها
فرآيند اجراي تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
نام گذاري و اندازه گيري متغيرها
بررسي نرمال بودن داده ها
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي آماري تحقيق
تجزيه و تحليل فرضيه ها
فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم ارتباط بين بازده مورد انتظار و حجم معاملات
فرضيه اصلي ارتباط بين تغييرات قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادها
پيشنهاد به بورس اوراق بهادار
پيشنهاد به تحقيقات آتي
پيوست ها
تعيين اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نام گذاري و اندازه گيري متغير ها
نرمال بودن داده ها
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 81
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 82
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 83
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 84
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 85
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 86
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال هاي 81 الي 86
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مدل رگرسيوني

فهرست نمودارها:
تحليل موج

مقدمه:
سرمايه گذاري ابزاري است در جهت ايجاد رفاه بيشتر كه در شرايط كنوني و آينده صورت ميگيرد.
در واقع مقوله سرمايه گذاري با تنوع وسيعي روبرو ميباشد. سرمايه گذاري در گواهي سپرده اوراق قرضه، سهام عادي، صندوق مشترك سرمايه گذاري و … نمونه هاي از سرمايه گذاري به شمار مي آيند. كاركرد سرمايه گذاري به مفهوم خاص آن يعني تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع از دارايي كه آن هم براي مدت نامشخص قابل نگهداري باشد. زيرا دستيابي به ثروت و سود ناشي از سرمايه گذاري ( كه به مجموع درآمدهاي فعلي و درآمدهاي آتي آن معطوف ميشود) همواره با مقوله اي به نام مخاطره يا ريسك توام است.
يكي از بخش هاي مهم سرمايه گذاري كه در اين پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمايه گذاري در داراييهاي مالي به ويژه سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل معامله است. داراييهاي كه به شكل اوراقي توسط دولت يا شركت ها منتشر ميشوند و در بازارهاي ثانويه سهام قابل خريد و فروش است. بنابراين براي سرمايه گذاري در بازار سهام، موارد متعددي نقش و تاثير خواهند داشت از جمله چه سهمي خريداري شود، به چه ارزشي، زمان فروش، ميزان ريسك سهم، بازدهي سهم و .. همه از مولفه هايي هستند كه سرمايه گذاري در اين بازار را پيچيده مي كنند. زيرا دستيابي به حد اكثر بازدهي ميتواند منحني صعودي را طي كند، و اين در حالي است كه سير نزولي آن نيز امكان پذير است. به اين دليل يكي از مهم ترين پژوهش هاي بازار مالي تشريح رفتار بازده سهام مي باشد. دستاورد اين پژوهش ها مدلهاي گوناگوني بوده است كه دستخوش انتقادها و حمايت هاي گوناگوني قرار گرفته است. يكي از اين مدلها، مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه گذاري ميباشد.
سرمايه گذاري در بازار سرمايه داراي ريسك ميباشد، براي كاهش و يا به عبارتي كنترل آن نياز به يك الگوي تركيب بهينه و يا به تعبير دقيق تري يك مديريت سرمايه گذاري سبد سهام يا مجموعه اي از دارايي ها نياز است. به اين دليل ورود به بازار سرمايه، ريسك و بازده را به موازات هم در بر خواهد داشت. در واقع سرمايه گذاري كه ريسك بيشتري را قبول كند به دنبال بازدهي بيشتر خواهد بود و سرمايه گذاري كه ريسك كمتري را قبول كند بازدهي كمتري را نيز انتظار دارد. از اين رو ريسك و بازده دو جزء جدايي ناپذير در بازار سرمايه خواهند بود.
در اين پژوهش مفيد بودن كاربرد تجزيه و تحليل بنيادي سهام در شناسايي سهام با بازده بالا بررسي ميشود. در تجزيه و تحليل بنيادي سهام استفاده از داده هاي مالي گذشته و حال شركت ها نظير سود، رشد شركت، موقعيت رقابتي آن و برخي ملاحظات اقتصادي در نظر گرفته ميشود. به بيان ديگر در اين تحقيق اثر قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغيرهاي حسابداري و بازار، مورد بررسي قرار ميگيرد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 6 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در باز

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:192
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
چارچوب نظري
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف علمي تحقيق
اهداف كاربردي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول) نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري
تعاريف مختلف سرمايه فكري
بخش دوم) مدلهاي طبقه بندي سرمايه فكري
ادوينسون و مالونه
روس و همكارانش
بونتيس
بروكينگ
سويبي
استوارت
يوستك و همكارانش
پتي
چن و همكارانش
پتي و گويتر
هانناس و لوونداهل
طبقه بندي مر و اسچوما
ليم و داليمور
طبقه بندي نورتون و كاپلان
طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك
بخش سوم) روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
طبقه بندي روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
ارزش افزوده اقتصادي
كارت نمره متوازن
ترازنامه نامرئي
كنترل دارايي هاي ناملموس
روش جهت يابي تجاري اسكانديا
شاخص سرمايه فكري
نرخ بازده داراييها
روش تشكيل سرمايه بازار
كارگزار تكنولوژي
روش سرمايه فكري مستقيم
روشهاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري
مدل مديريت سرمايه فكري
كيوي توبين
هوش سرمايه انساني
مدل كارگزار فناوري
روش ارزش گذاري جامع
ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدلهاي سنجش سرمايه فكري
طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد كلاينت و دارن
روشهاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري
روشهاي برآورد ارزش بازاري سرمايه
روشهاي برگشت داراييها
روشهاي كارت امتياز
نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخص هاي عملكرد مالي شركت ها
محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك
شاخص هاي عملكرد مالي
بخش پنجم) سوابق تحقيق
پژوهشهاي مشابه انجام شده در داخل
پژوهشهاي مشابه انجام شده در خارج از كشور
تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه داخلي
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
روشهاي گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
مدل مفهومي تحقيق
جامعه آماري تحقيق
آزمون فرضيه ها
روش تجزيه و تحليل داده ها
آزمون همبستگي
رگرسيون چندگانه
آزمون نرمال بودن (كولموگروف- اسميرنوف)
آزمون خود همبستگي(دوربين –واتسن)
چند هم خطي
شيوه اندازه گيري متغيرهاي پژوهش
متغير هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
شاخص هاي توصيفي متغيرها
روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
بررسي اعتبار مدل
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته
تجزيه و تحليل فرضيه اول
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي سوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي (P/E) شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي اول : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
فرضيه اصلي دوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت سودآوري به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي سوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي فعاليت به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي چهارم : بين مولفه هاي سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخص ASR از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
نتيجه آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي پنجم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVA به عنوان معيار نوين عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي ششم : بين اندازه شركت با ميانگين سرمايه فكري و عملكرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها
نتيجه فرضيه فرعي اول
نتيجه فرضيه فرعي دوم
نتيجه فرضيه فرعي سوم
نتيجه فرضيه اصلي اول
فرضيه اصلي دوم
نتيجه فرضيه اصلي سوم
فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه اصلي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي ششم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
اسامي شركت هاي نمونه انتخاب شده و ميانگين سرمايه فكري محاسبه شده
خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
طبقه بندي پتي و گويتر
ويژگيهاي اصلي سيستم اندازه گيري
مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري (رودو و ليلرت)
خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
روشهاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اريك سويبي)
شاخص ها و گروه هاي سنجش عملكرد مالي شركت ها
خلاصه جامعه آماري و حجم نمونه ها
شاخص ها و گروه هاي عملكرد مالي
شاخص هاي توصيف كننده متغيرها تحت شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي وابسته تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي مستقل تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
آزمون نرمال بودن – متغير وابسته
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و بازار به ارزش دفتري
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت P/E
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار (P/E .TOBIN Q. MBV)
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معنا داري و تعداد نمونه آماري بين مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها (ROA)
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري (ROA)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت فعاليت
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
تحليل واريانس رگرسيون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
تحليل واريانس رگرسيون بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين رمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده صاحبان سهام ASR
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي بازده سرمايه (ROE .ASR)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي EVA
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني اندازه شركت و مولفه هاي سرمايه فكري با عملكرد مالي
تجزيه و تحليل ضرايب معادله رگرسيون اندازه شركت، سرمايه فكري و شاخص هاي عملكرد مالي
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
طرح ارزش اسكانديا
مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس
طبقه بندي سويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود
مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آن ها
طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل
طبقـــه بندي لــوونداهــل
طبقه بندي ليم و داليمور
چارچوب كارت امتيازي متوازن
طبقه بندي كنفدراسيون تجاري دانمارك
شبكه منابع و فعاليت هاي ناملموس
مدل طبقه بندي دارايي هاي يك شركت
مدل تبييني تحقيق
نمودار پراكندگي متغير ارزش بازاري به دفتري
نمودار مقايسه اي بين مولفه هاي سرمايه فكري و مجموع ارزش بازاري به دفتري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت TOBIN Q
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت P/E طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت نسبت P/E
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت سودآوري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت سودآوري
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت فعاليت طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت فعاليت
نمودار مقايسه اي سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهامROE طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده دفتري صاحبان سهام ROE
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده صاحبان سهام ASR
نمودارمقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و ارزش افزوده اقتصادي طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير ارزش افزوده اقتصادي

چكيده:
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند، اقتصادي كه در آن دانش و دارايي هاي نامشهود بعنوان مهم ترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. يكي از اجزاي دارايي نامشهود سرمايه فكري ميباشد كه تاثير مهمي بر عملكرد و پياده سازي استراتزيك سازمان دارد از اين رو شناسايي، اندازه گيري و مديريت سرمايه فكري داراي اهميت خاصي است و منجر به مشاهده ارزش واقعي سازمانها ميشود.
براي سنجش سرمايه فكري طبقه بندي هاي مختلفي ارايه شده است كه يكي از اين طبقه بندي ها توسط پاليك به نام (ارزش افزوده سرمايه فكري) مطرح شده كه از سه جزء كارايي سرمايه فيزيكي، كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري ميباشد. در اين پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمايه فكري)، ارزش سرمايه فكري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 7 ساله 1380 الي 1386 محاسبه و سپس ارتباط بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده مالي شركت ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. جهت محاسبه عملكرد مالي از هشت شاخص عملكرد مالي مالي در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوري، فعاليت، بازده سرمايه، مبتني بر ارزش آفريني استفاده شده است. در تحقيق حاضر، روش آماري استفاده شده جهت تجزيه و تحليل داده ها، رگرسيون چند گانه و ضرايب همبستگي ميباشد. نمونه انتخابي شامل 73 شركت به صورت پيوسته براي بازه زماني 7 ساله بوده كه اندازه شركت به عنوان متغير كنترلي در نظر گرفته شده است.
يافته ها حاكي از رابطه معنادار مثبت بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت ها و تاثير مثبت اندازه شركت بر روي سطوح برخورداري از سرمايه فكري و عملكرد مالي ميباشد. با توجه به اين نتايج ميتوان توجه مديران، سهامداران، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذينفع را به منابع و توانمندي هاي درون سازماني جلب و بهره گيري از اين مدل براي كسب بازده مالي بالاتر و دسترسي به ارزش واقعي شركت ها، پيشنهاد كرد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود گزارش كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد در شركت خدمات و بازرگاني

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول – آشنايي كلي با شركت
مقدمه
تاريخچه شركت
فصل دوم – طراحي سيستم حقوق و دستمزد
تعاريف و مفاهيم كلي حقوق و دستمزد
تعاريف اوليه نرم افزار سيستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردي پرسنل
تعريف ستون هاي محاسبه حقوق و دستمزد
امكانات سيستم
فصل سوم – سيستم حقوق و دستمزد شركت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان
كسورات بازنشستگي كاركنان تامين اجتماعي
طرح طبقه بندي مشاغل
ضوابط پرداخت مزاياي سرپرستي
ضوابط اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل
كاركنان مشمول قانون كار
تطبيق وضع با طرح
شرايط توفيع، ارتقاء جابجايي شغلي و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پيوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتيجه گيري و منابع
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار:
يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو ميبا شد كه هم در شكوفايي و رشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آن ها را كاربردي تر كرده و باعث ميشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشكلات و نا بساماني هاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات ميبا شد. و اهميت و جايگاه درس پروژه براي ما روشن تر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم. اين درس بسيار مفيد و براي دانشجو حائز اهميت ميباشد و هدف آشنايي با محيط كارگاهي، كسب تجربه، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روش ها و كاربردهاي عملي و اجرايي، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پايان نامه بررسي علل و عوامل فردي رواني خشونت مردان عليه زنان

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:191
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقيق
مساله تحقيق
هدف هاي تحقيق
اهميت و فايده تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم
پيشينه تحقيق
مروري بر مطالعات و تحقيقات پيشين
تعاريف خشونت (خشونت خانوادگي)
اشكال خشونت
سبب شناسي خشونت عليه زنان
علل و انگيزه تزلزل در خانواده
انواع خانواده
نظريه هاي مربوط به خشونت شوهران عليه زنان در خانواده
چهارچوب نظري تحقيق
مدل فرضي تحقيق
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و روش هاي نمونه گيري
تعريف نظري وعملياتي متغيرها
تكنيك گردآوري داده ها و تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري
جداول توصيفي، جداول تبييني و نمودارها
تكنيك گردآوري داده ها
تكنيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع
پيوست ها
پرسشنامه

مقدمه:
خشونت خانوادگي پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است.
در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند سال پيش نگاه افراد متخصص به اين پديده جلب شده است.
در حال حاضر در ايران بسياري از مسائل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد.
ميتوان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد.
به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورد براي حل مشكلات خانوادگي نميتوان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد بلكه در عين حال بايد به رابطه متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته باشد قوانين آداب و رسوم، باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تاييد ميكنند و بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده ميشود و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر در خانواده بعنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته ميشود. نتيجه خشونت خانوادگي نه فقط باعث ايجاد مشكلات اجتماعي و تشديد روابط اقتداري در جامعه خواهد شد كه بار ديگر در خانواده ها انعكاس خواهد يافت.
از آنجا كه خشونت عليه زنان به ويژه در محيط خانواده پيامدهاي جدي و جبران ناپذيري در خانواده و جامعه بر جاي ميگذارد لذا توجه به زنان جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي به روش هاي مختلف لازم و ضروري به نظر ميرسد خشونت عليه زنان از موانع جدي براي دستيابي به اهداف توسعه و صلح است و بررسي آن ضروري است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پايان نامه بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليــات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
پيشينه پژوهش
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم مشتري و رضايت مندي مشتري
تعاريف مديريت ارتباط با مشتري
تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري
مديريت ارتباط يكپارچه با مشتري (i-CRM)
بررسي مباني نظري مديريت ارتباط با مشتري
پيشينه و سير تكامل مديريت ارتباط با مشتري
پيش از مرحله تجارت الكترونيك
دوره پيش از كسب و كار الكترونيك
مرحله رشد كسب و كار الكترونيك
اهداف CRM
اهداف CRM از ديدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر كالاكوتا و رابينسون
اهداف CRM از ديدگاه گالبريث و راجرز
ديدگاه هاي مختلف در مورد مديريت ارتباط با مشتري
ديدگاه اول) تلقي CRM بعنوان يك فرآيند
ديدگاه دوم) تلقي CRM بعنوان يك استراتژي
ديدگاه سوم) تلقي CRM بعنوان فلسفه
ديدگاه چهارم) تلقي CRM بعنوان يك توانمندي
ديدگاه پنجم) تلقي CRM بعنوان تكنولوژي
مزاياي مديريت ارتباط با مشتري
عوامل موثر در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
ريشه اصلي E-CRM تعريف و تمايز
تعريف E-CRM
اهداف مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي
انواع مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي
نقش اينترنت در E-CRM
تاثير بهبود كسب و كارهاي اينترنتي در پياده سازي E-CRM
مراحل پياده سازي E-CRM
منافع اقتصادي حاصل از كاربرد E-CRM
چالش هاي موجود در مسير E-CRM
نمونه هاي كاربردي در استفاده موفق از E-CRM
نوآوري در بازاريابي و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به كارگيري فن آوري اطلاعات
ويژگي ها و جايگاه E-CRM
شش «e» كليدي در E-CRM
جايگاه اقتصادي E-CRM
تعريف تجارت الكترونيك
جايگاه تجارت الكترونيك
چالش بانك داري الكترونيك
بانك داري الكترونيك
تعريف بانك داري الكترونيك
سرويس‌هاي بانك الكترونيك
كانال‌هاي بانك داري الكترونيك
مزاياي بانك داري الكترونيك
بانك داري الكترونيك؛ تيغ دولبه فرصت و تهديد
نتيجه گيري
فصل سوم – نتايج تحقيق
مقدمه
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهاد
پيشنهادات محقق
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده:
در سالهاي اخير واژه مديريت ارتباط با مشتري توجه فراواني را در حوزه بازاريابي و فن آوري اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه درگير شده اند؛ و مفهوم CRM را كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتري است، توسعه داده اند. سازمانها بطور گسترده اي تشخيص داده اند كه مشتريان مهمترين دارايي شان هستند و به روابط با مشتريان بعنوان مبادلاتي سودمند و متقابل و نيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارند مي نگرند (Plakoyiannaki،2005 ). اين سيستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفايل و تاريخچه مشتريان زمينه مهمي از فرآيندهاي اصلي شركت بخصوص در حوزه بازاريابي، فروش و خدمات به مشتري را پشتيباني ميكنند.
با ظهور اينترنت و توسعه تجارت الكتروني، نحوه تجارت و داد و ستد شكل تازه اي به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الكترونيكي، شركتها در معرض رقابت سنگيني قرار گرفته اند. موج تجارت الكترونيكي تقريباً همه شركت ها را در تمامي اقتصاد ها تحت تأثير قرار داده است و اين شركتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الكترونيكي هستند.
اين پژوهش در خصوص بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات كاشان ميباشد كه مشتمل بر تعريف مشتري و رضايت مندي او، تعريف مديريت ارتباط با مشتري و مزايا و اهداف آن، تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري و مزاياي آن، تعريفي از تجارت الكترونيك، بانك داري الكترونيك و بانك صادرات است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پروژه طراحي پست 20 كيلو ولت و تجهيزات آن

شنبه 11 شهريور 1396
8:47
ketabpich

تعداد صفحات:98
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي
پست 20 كيلو ولت خازن گذاري شده
پست 20 كيلو ولت زمين كننده نوتر سيستم
انواع ترانسفورماتورها
اهداف
تعاريف
عنصر پست 20 كيلو ولتي
واحد پست 20 كيلو ولتي
بانك پست 20 كيلو ولتي
تجهيزات پست 20 كيلو ولت
وسيله تخليه پست 20 كيلو ولت
ترمينال هاي خط
ولتاژ نامي Un
سطح عايقي U1
خروجي نامي
جريان نامي
تلفات پست 20 كيلو ولت
تانژانت زاويه تلفات (tan)
حداكثر ولتاژ سيستم Um
دماي هواي محيط
دماي هواي خنك كننده
دماي افزايش يافته ناشي از محفظه پست 20 كيلو ولت
دماي استاندارد آزمايش
طراحي و ساخت
توان واحد پست 20 كيلو ولتي
اضافه بار قابل قبول
حداكثر ولتاژ قابل قبول
حداكثر جريان قابل قبول
پلاك شناسايي پست 20 كيلو ولت
مشخصات كلي پست 20 كيلو ولت
تعاريف
جريان نامي دائمي
آزمايشات معمول (Routine tets)
اندازه گيري مقاومت اهمي سيم پيچ
كليات
پست 20 كيلو ولت نوع خشك
پست 20 كيلو ولت نوع روغني
كنترانس ها
مقدمه
معرفي
طراحي
تعاريف
جريان دائم نامي IN
جريان هجومي نامي
اندوكتانس نامي
فاكتور Q
جريان هجومي نامي
سطح عايقي
افزايش دما
پلاك شناسايي
اطلاعاتي كه بايد هر ترانسفورماتور داده شود
آزمايش ها
آزمايش هاي معمول
اندازه گيري مقاومت سيم پيچ
اندازه گيري اندوكتانس
آزمايش تحمل منبع ولتاژ مجزا
آزمايش تحمل اضافه ولتاژ القايي
تلرانسلها
مقدمه
معرفي
طراحي
تعاريف
جريان نامي با فركانس سيستم IN
ولتاژ نامي با فركانس سيستم
جريان نامي با فركانس تنظيم IA
ولتاژ نامي با فركانس تنظيم UA
فركانس تنظيم نامي fA
اندوكتانس نامي LA
فاكتور Q نامي QA
جريان كوتاه مدت نامي IKN
مقادير نامي
مقادير ولتاژ و جريان نامي
جريان كوتاه مدت نامي
فاكتور Q نامي
ضعيف ولتاژ و جريان
سطح عايقي
پلاك شناسايي
اطلاعاتي كه بايد براي هر ترانسفورماتور داده شود
آزمايش ها
اطلاعات كلي در مورد آزمايش هاي انجام شده، نمونه و خاص در بخش هاي بعدي آمده است.
اندازه گيري اندوكتانس
آزمايش تحمل اضافه ولتاژ القايي
اندازه گيري فاكتور Q
اندازه گيري تلفات
تعيين نحوه افزايش دما
تلرانس
مقدمه
طراحي
تعاريف
سيم پيچ اصلي
ولتاژ نامي
جريان زمين نامي
مقادير نامي
ولتاژ نامي سيم پيچ اصلي
جريان زمين نامي
امپدانس توالي صفر نامي
سطح عايق
پلاك شناسايي
نوع ترانسفورمر يا ترانسفورماتور
آزمايش ها
آزمايش هاي نمونه
آزمايش هاي خاص
اندازه گيري امپدانس توالي صفر
افزايش درجه حرارت در جريان زمين نامي
تعيين توانايي تحمل جريان كوتاه مدت
تلرانسها
آزمايشات پست 20 كيلو ولت
كليات آزمايش هاي پست 20 كيلو ولت به دو نوع زير ميباشند
جزئيات آزمايشات
تلفات پست 20 كيلو ولت
آزمايش معلول
آزمايش نمونه
آزمايش پايداري حرارتي (آزمايش نمونه)
آزمايشات ولتاژ
براي واحدهاي پست 20 كيلو ولتي
براي بانك هاي پست 20 كيلو ولتي
آزمايش يونيزاسيون پست 20 كيلو ولت (آزمايش نمونه)
سطوح عايقي و ولتاژهاي تست بين ترمينال پست 20 كيلو ولت و زمين
مقدمه
معرفي
تعاريف
ولتاژ نامي
جريان نامي
محدوده تنظيم
سيم پيچ كمكي
سيم پيچ ثانويه
ولتاژ نامي
جريان نامي
محدوده تنظيم
افزايش درجه حرارت سيم پيچ
سطح عايقي
پلاك شناسايي
آزمايش ها
آزمايش هاي نمونه
آزمايش هاي خاص
اندازه گيري ولتاژ بي باري
آزمايش افزايش درجه حرارت
آزمايش هاي دي الكتريك
براي عايق غيريكنواخت
تلرانس ها
مقدمه
معرفي
حالات مطالعه شده‌ ترانسفورماتور و نتايج تشخيصي سيستم
ايجاد سيستم
انتخاب روشهاي گوناگون تفسير خطاي پست
داده‌هاي تحليل گاز محلول در روغن (خطاي پست) براي كاربر
تست براي شرايط خطا دار ترانسفورماتور
تشخيص خطاهاي ترانسفورماتور
روش نسبيت چهارگانه‌ راجر
ضميمه A 82
ضميمه B 83
ضميمه c 84
ضميمه D 85
ضميمه E 86
ضميمه F 86
ضميمه G 87

منابع و ماخذ[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و استرس در بين دانش آموزان مقطع متوسطه

شنبه 11 شهريور 1396
8:47
ketabpich

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
هدف هاي جزئي
فرضيه هاي پژوهش
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
متغيرهاي تحقيق
تعاريف واژه هاي نظري و عملياتي
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
پيشينه
تاريخچه
هوش و انوع آن
انواع هوش از ديدگاه ثرندايك
انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن
انواع هوش از ديدگاه ترستون
انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ
انواع هوش از ديدگاه گاردنر
هوش هيجاني
اندازه‌گيري هوش هيجاني
مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آنها
مولفه هاي هوش هيجاني و شرح كامل آن ها
وراثت يا محيط كدام يك مؤثرند؟
تقسيم‌بندي افراد بر اساس IQ وEQ
الگوي رفتاري والدين و رشد هوش هيجاني
نقش هوش هيجاني در ارتباط زناشويي
اهميت هوش هيجاني و ضرورت آن در فرزند پروري
هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار
هوش هيجاني و مديريت بازار
علايم‌ شايع‌
علل‌
عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر
پيشگيري‌
عوارض‌ احتمالي‌
درمان‌
مواد غذايي ضد استرس
چگونه مي‌توان استرس را از زندگي خود حذف كرد؟
چگونه مي‌توان فهميد سطح بهينه استرس براي افراد چيست؟
چگونه مي‌توان استرس را بهتر اداره كرد؟
مشخص كنيد چه تغييري مي‌توانيد ايجاد كنيد؟
راه هاي درمان استرس
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
طرح پژوهش
جامعه آماري
نمونه پژوهش
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش اجراي پژوهش
روش پردازش داده ها
روايي و اعتبار
پرسشنامه اضطراب بك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مقدمه
فصل پنجم – نتايج، پيشنهادات و ارائه راهكارها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات كلي / عمومي
پيشنهاد براي افراد
پيشنهاد براي تحقيقات بعدي
پيشنهاد به محققان آتي
منابع

فهرست نمودارها:
ميانگين متغيرها
ميانگين اضطراب و هوش هيجاني
درصد افراد درون هر 4 طبقه اضطراب
تعداد افراد درون طبقات خود ابرازي
تعداد افراد درون طبقات همدلي
تعداد افراد درون طبقات مسئوليت پذيري اجتماعي
تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذيري
تعداد افراد درون طبقات كنترل تكانه
تعداد افراد درون طبقات واقع گرايي
تعداد افراد درون طبقات خوش بيني
تعداد افراد درون طبقات احترام به خود
تعداد افراد درون طبقات روابط بين فردي
تعداد افراد درون طبقات شادماني
تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس
تعداد افراد درون طبقات حل مسأله
تعداد افراد درون طبقات خود آگاهي هيجاني
تعداد افراد درون طبقات استقلال
تعداد افراد درون طبقات خود شكوفايي
نمودار تراكنش بين اضطراب و هوش هيجاني

فهرست جداول:
ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس ها و كل آزمون
ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس ها و كل آزمون
آمار توصيفي متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون

مقدمه:
يكي از عواملي كه رابطه مستقيمي با سلامت و بيماري رواني دارد استرس يا فشار رواني است. اين پديده به عنوان بلاي قرن دامنگير جوامع بشري است و هر فردي صرف نظر از سن، جنس، نژاد يا درآمد با استرس مواجه ميشود.
البته استرس در زمان هاي دور مورد توجه بوده ليكن گسترش انقلاب صنعتي، تحولات سريع اجتماعي، دگرگوني ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي، شيوه زندگي، همچنين توسعه نيازها و محروميت هاي اساسي انسان و عدم ارضا پاره اي نيازها، دامنه اين پديده را وسعت بخشيده كه شايد بتوان گفت همه مردم استرس را تجربه ميكنند. عوامل استرس زا در حيطه هاي مختلف زندگي افراد حضور دارند. اين عوامل ميتوانند در محيط فرد موجود بوده (مانند حوادث گوناگون اتفاقات زندگي، مرگ و مير، حملات هوايي و …) يا جنبه دروني و شخصي داشته (تعارضات، شكست ها، ناكامي ها، كمبودها و …) و دسته سومي از اين عوامل استرس كه آن هم جزء حيطه فرد بوده اما به لحاظ اينكه مربوط به زندگي شغلي او ميباشد تحت عنوان فشار ناشي از شغل، طبقه بندي ميشود ماند روابط افراد در محيط كار، سوء مديريت ها، تبعيض ها، شرايط كار و … .
اولين محققي است كه به طور گسترده و علمي استرس را مورد مطالعه قرار داده است. هانس سليه ميباشد او معتقد بود كه بعضي از فشارهاي رواني براي انسان لازم است و زندگي بدون استرس اصلاً زندگي نيست و عدم وجود فشار رواني مساوي با مرگ ميباشد اما فشار رواني شديد براي انسان خطرناك است.
در سال 1950 سليه كتابي با عنوان استرس منتشر كرد و در آن عكس العمل هاي جسماني در مقابل آسيب هاي شديد، بيماري ها، مسموميت، تحريكات شديد يا كارهاي طاقت فرسا شرح داده شده است.
دكتر سليه تا سال 1982 كه چشم از جهان فرو بست بيش از 40 سال درباره پاسخ فيزيولوژيكي بدن به فشار رواني تحقيق كرد و مفاهيم كليدي بسياري براي فشار رواني تدوين نمود كه اين مفاهيم و تحقيقات، پايه و اساس بسياري از پژوهش هاي بعدي را تشكيل ميدهد.
به طور طبيعي، استرس را حوادث ناخوشايند از قبيل فشارهاي رواني ناشي از كار، مشكلات مربوط به زندگي زناشويي و يا مسائل و مشكلات اقتصادي و مالي و نظاير آن به وجود مي آورند مثلاً اگر ميزان سرعت كار افزايش يابد يا براي انجام كار فرصت اندكي وجود داشته باشد و يا كارهاي اضافه و يا اجباري بر فرد تحميل شود و يا زماني كه فرد بايد با حداكثر توانايي خود براي يك دوره طولاني كار كند يا در شغل فرد و يا وضعيت اقتصادي او تغييري ايجاد شود.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پروژه طراحي و محاسبات سيستم هاي تاسيساتي سرمايش و گرمايش ساختمان

شنبه 11 شهريور 1396
8:47
ketabpich

تعداد صفحات:84
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
چيلرهاي تراكمي
چيلرهاي جذبي
فصل دوم
محاسبات
محاسبات طراحي پروژه
طبقه همكف
طبقه اول
محاسبه ظرفيت و انتخاب ديگ
فصل سوم
مقايسه چيلرها
مقايسه چيلرهاي جذبي و تراكمي
مقايسه فني
مالي و سرمايه گذاري اوليه
هزينه هاي جاري
انعطاف پذيري كنترلي (كم كردن بار و يا خاموشي چيلر)
ظرفيت پايين تر برج هاي خنك كن و سيستم هاي پمپاژ به برج ها
قابليت كاركرد در اقليم هاي مختلف
عدم وجود مشكل در هنگام قطع برق
نگهداري و راهبري بسيار ساده
فضاي اشغالي در موتور خانه
اثرات مخرب زيست محيطي چيلر جذبي در مقايسه با چيلر تراكمي
پرطرفدارترين سيستم هاي گرمايشي
مقايسه قيمت اجراي سيستم گرمايش كفي با شوفاژ
گرمايش كفي با مصالح و اجناس
شوفاژ
معايب سيستم شوفاژ
فصل چهارم
سيستم هاي گرمايش كفي
تاريخچه سيستم گرمايش كفي
آشنايي با سيستم هاي گرمايش از كف
آشنايي با سيستم هاي گرمايش از كف
فوائد استفاده از سيستم گرمايش كفي
روش هاي كنترل دما در سيستم گرمايش كفي
سيستم كنترل دماي به صورت دست
سيستم كنترل دماي اتوماتيك به صورت مكانيك
سيستم كنترل دماي اتوماتيك به صورت برقي
انواع منبع تامين كننده حرارتي ممكن جهت سيستم گرمايشي از كف
مدلسازي اتلاف گرماي سيستم گرمايش كف با استفاده از يك مدل دو بعدي متصل به زمين
مدل شبيه سازي انرژي ساختمان
آسايش و آرامش در بالاترين حد ممكن
ثابت بودن حرارت
سبكي وزن ساختمان، افزايش ارتفاع اتاق ها
صرفه جويي در مصرف سوخت
هواي پاكيزه تر و خشك نشدن هوا
تميزي ديوارها و اثاثيه منزل
افزايش ارزش منزل
فصل پنجم
سيستم هاي تهويه مطبوع، سرمايش و گرمايش
مبناي مقايسه سيستم هاي تهويه مطبوع
سيستم سرمايش و گرمايش نوين و مطبوع با راندمان بالا
نحوه عملكرد سيستم
معايب سيستم هاي گرمايش و سرمايش رايج
رادياتور و كولر آبي
سيستم مركزي چيلر و فن كوئل
سيستم اسپيلت پانلي
مزاياي سيستم هاي اسپليت كانالي سرمايش – گرمايش
سيستم هاي تهويه مطبوع
آشنايي با اسپليت يونيت كانالي
نحوه عملكري سيستم سرمايش و گرمايش دستگاه تهويه مطبوع داكت اسپليت
كندانسور(Condensing unit)
هوارسان (Air handler)
ويژگي ها و مزاياي استفاده از اسپليت يونيت كانالي
مقايسه اسپليت يونيت كانالي با ساير سيستم هاي تهويه مطبوع
تفاوت سيستم داكت اسپليت با سيستم رادياتوري و كولر آبي
تفاوت داكت اسپليت با سيستم مركزي چيلر و فن كويل
تفاوت داكت اسپليت با سيستم رادياتور و اسپليت ديواري
روشهاي نوين سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي
سيستم گرمايش مركزي
استفاده از بويلرهاي با سايز مناسب
GHP سيستم سرمايشي – گرمايشي
تهويه مطبوع با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
مزيت هاي استفاده از سيستم GHP
فعاليت هاي انجام شده در كشور
پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت مشكين شهر
پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت طالقان
پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت رشت
پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت اهواز
پمپ حرارتي زمين گرمايي در سايت بندرعباس
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع

فهرست اشكال:
سيستم
نمودار رشد ظرفيت نصب شده و برنامه توسعه پمپ حرارتي زمين گرمايي تا سال ٢٠۵٠ ميلادي
شماتيك ميزان نوسانات دماي هوا و خاك در يك سال
فرآيند سرمايشي پمپ حرارتي زمين گرمايي
فرآيند گرمايشي پمپ حرارتي زمين گرمايي
سيكل بسته افقي
سيكل بسته عمودي
سيكل باز
نمايي از پمپ حرارتي زمين گرمايي
نمودارهاي پارامترهاي مهم سايت طالقان در حالت گرمايش در اسفند ٨۵
محل احداث سيستم پمپ حرارتي در پست برق شهيد سيادتي رشت
نمودار گرمايش سايت رشت در بهمن ماه
نمودار سرمايش سايت رشت در مرداد ماه
نمايي از محل احداث سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي در شهر اهواز
منحني دماي محيط، دماي دمنده و ميزان توان مصرفي پمپ حرارتي زمين گرمايي درخرداد ماه اهواز
منحني دماي محيط، دماي دمنده و ميزان توان مصرفي پمپ حرارتي زمين گرمايي بندرعباس خرداد ماه
احداث سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي در كتابخانه جهاد كشاورزي هرمزگان به صورت كويل زميني سيكل باز
احداث سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي در خانه خورشيدي طالقان براي منازل

فهرست جداول:
مقايسه دماي استاندارد و غير استاندارد تابستاني و زمستاني براي شهر تهران
توان بالقوه سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي جهت كاهش مصرف انرژي
مقايسه ميزان ظرفيت انواع چيلر تراكمي و ميزان مصرف برق هر يك به ازاي واحد تن تبريد

چكيده:
تاسيسات مكانيكي ساختمان شامل تاسيسات گرمايي؛ تاسيسات سرمايي؛ تاسيسات بهداشتي (آب و فاضلاب)؛ تاسيسات تهويه مطبوع؛ تاسيسات استخر (استخر؛ جكوزي؛ سونا)؛ تاسيسات آتش نشاني (اعلام حريق؛ اطفا حريق ( تاسيسات گاز رساني و مباحث ديگري نظير آسانسور؛ پله برقي، فواره و آبنما؛ تاسيسات گازهاي طبي، سيستم‌هاي بخار مي باشد. تاسيسات مكانيكي به شاخه هاي مختلفي مانند صنعت، ساختمان، ورزشي، درماني و مانند اينها تقسيم ميشود. در مورد تاسيسات مكانيكي نظرات مختلفي وجود دارد اما ميتوان گفت: تاسيسات مكانيكي دانش مبارزه با طبيعت است. بر خلاف جاذبه آب را بالا كشيدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هواي تازه در اجتماعي از انسان ها، تخليه گازها از محل توليد و… . تاسيسات مكانيكي دانش رفاه جانداران در مبارزه اي تمام عيار با طبيعت است. در دنياي امروز تامين آسايش بشر يكي از هدف هاي اصلي بوده و سعي شده است با استفاده و به كارگيري تاسيسات مكانيكي، در طراحي و اجراي ساختمان سازي اين امر مهم پيگيري شود. لذا فراگيري و شناخت علم تاسيسات مكانيكي براي كليه دست اندركاران تاسيسات ساختماني يكي از مباحث مهم و ضروري محسوب ميشود. هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با طرح، محاسبه، اجرا، راه اندازي، سرويس و نگهداري تاسيسات بهداشتي، تاسيسات گرمايي، تاسيسات گاز رساني ساختمان هاي مسكوني، راه اندازي و سرويس و تعمير تاسيسات برودتي خانگي و تجاري، نقشه خواني و نقشه كشي تاسيسات بهداشتي، حرارتي، گاز رساني و برودتي و… آشنا ميشوند. زمينه ها و عناوين شغلي رشته تاسيسات : -راه اندازي و تعميركاري دستگاه هاي سردكننده خانگي -راه اندازي و تعميركاري سيستم هاي حرارت مركزي
-جوشكاري برق و گاز – لوله كش آب ساختمان – برق كاري و راه اندازي دستگاه هاي تاسيساتي با استفاده از لوله هاي فلزي و پليمري – نقشه كش تاسيسات مكانيكي ساختمان -طراح، مجري و ناظر لوله كشي گاز خانگي و تجاري – نصاب و لوله كش تاسيسات حرارت مركزي[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پروژه شبكه هاي مش

شنبه 11 شهريور 1396
8:46
ketabpich

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
شبكه كامپپوتري چيست ؟
مفهوم گره Node وايستگاه هاي كاري Work Stations
مدل هاي شبكه
مدل شبكه نظير به نظير
مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده
انواع شبكه از لحاظ جغرافيايي
ريخت شناسي شبكه Net work Topology
توپولوژي حلقوي Ring
توپولوژي اتوبوسي Bus
توپولوژي توري Mesh
توپولوژي درختي Tree
توپولوژي تركيبي Hybrid
پروتكل
پروتكل هاي شبكه
مدل Open System Interconnection يا OSI
ابزارهاي اتصال دهنده Connectivity Devices
پل ها Bridge
مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
عملكرد يك شبكه packet-switching
ابزار هاي اتصال دهنده
استفاده از كابل coaxial در شبكه اتوبوسي
connector RJ45
كابل UTP
فيبر نوري
تنظيمات مربوط به ويندوز
شبكه هاي بي سيم
مفاهيم و تعاريف
تصوير يك WLAN
شبكهWLAN با يك AccessPoint
پارامترهاي موثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN
شبكه هاي بيسيم مش
تاريخچه
ساختار شبكه
معماري
مديريت
كاربردها
عملكرد
شبكه راديويي چند گانه
تكنيك هاي راديويي
طيف مديريتي انعطاف پذيري
پروتكل ها

چكيده:
شبكه هاي كامپيوتري امروزي فصل نويني در انفورماتيك است. با وجود شبكه هاي كامپيوتري محققين ميتوانند در اقصي نقاط دنيا تنها با فشردن كليدهايي از صفحه كليد كامپيوتر در چند ساعت بعد از تازه ترين اطلاعات موضوعات مورد نظر خود باخبر شوند. تكنولوژي شبكه به سرعت در حال رشد است. رشد و توسعه شبكه هاي كامپيوتري بر كسي پوشيده نيست مدت هاست كه جمع آوري و پردازش اطلاعات توسط كامپيوتر انجام ميشود. علاوه بر اين كامپيوتر در توزيع اطلاعات و برقراري ارتباطات از طريق شبكه هاي كامپيوتري نقش مهمي را بازي مي كند. براي برقراري بين شبكه ها نيازمند يك ستون فقرات مي باشيم. اين شبكه زير بنايي كه از تعداد زيادي مسيرياب تشكيل شده است وظيفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. بر روي اين مسيرياب ها بايد الگوريتم هايي اجرا شوند تا بتوانند بهترين مسير را براي انتقال اطلاعات در اين دهكده انتخاب كنند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پروژه حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي

شنبه 11 شهريور 1396
8:46
ketabpich

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تاريخچه
تعريف حسابداري اجتماعي
مفروضات سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مفاهيم حسابداري اجتماعي
مفهوم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مزايا و مشكلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
مشكلات تفكيك هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي
معيارهاي تفكيك هزينه هاي اجتماعي از اقتصادي
مشكلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي
ماهيت حسابداري اجتماعي
پيشينه بحث و آراي مطروحه
حد و مرز مسئوليت‌ها
نقد آراي مطرح در نظام آنگلوساكسون
متن مصاحبه حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي در كشور آمريكا
ديدگاه هاي مسئوليت اجتماعي
نظريات
هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
اهداف حسابداري اجتماعي
هدف استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي
رويكردهاي مسووليت هاي اجتماعي شركت ها
برنامه ريزي اهداف اجتماعي
سودمندي اطلاعات حسابداري اجتماعي
مسئوليت هاي اجتماعي – اخلاقيات سازماني
مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن
سود و مسئوليت هاي اجتماعي در شركت ها
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
هدف از ارائه اين مقاله آشنايي اوليه علاقه مندان حسابداري، با حسابداري اجتماعي است. در اين مقاله تعاريف اوليه از حسابداري اجتماعي آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداري اجتماعي اشاره شده است. در اين مقاله همچنين به تاريخچه و بعد از آن به اهداف حسابداري اجتماعي و مزاياي آن و سپس به مشكلات پياده سازي حسابداري و گزارشگري اجتماعي اشاره شده است.
بسياري از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان، متأثر از ارزش هاي اخلاقي بوده، ريشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق كار در مديريت سازمان ها، در جوامعي مانند ايران كه از يك سو داراي ارزش هاي اخلاقي غني بوده، از سوي ديگر با كشورهاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند، ميتواند معضلاتي بزرگ براي سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزايش انتظارات اجتماعي از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلي مانند محيط زيست، حقوق زنان، كودكان، اقليت ها، معلولان، برابري استخدام و كاهش نيروي انساني، حساس‌تر شده‌اند. بي‌توجهي سازمان ها به اين حقوق و عدم رعايت اصول اخلاقي در برخورد با ذي‌نفعان بيروني، ميتواند مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتيجه سود و موفقيت سازمان را تحت تأثير قرار دهد. اخلاق كار ضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران موثر بوده، ميتواند بر عملكرد فردي، گروهي و سازماني اثر بگذارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات