دانلود پايان نامه رابطه بين پيوند با مدرسه و حمايت تحصيلي

شنبه 11 شهريور 1396
8:29
ketabpich

تعداد صفحات:112
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف فرعي
سوالات پژوهش
سوال اصلي
سوالات فرعي
فرضيات پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي
قلمرو زماني
قلمرو مكاني
تعريف اصطلاحات پژوهش
فصل دوم : ادبيات پژوهش
مقدمه
پيوند با مدرسه
تعريف مدرسه
اهميت بررسي پيوند با مدرسه
تعاريف پيوند با مدرسه
تئوري هاي پيوند با مدرسه
تئوري كنترل اجتماعي
تئوري خود كنترلي
مدل رشد اجتماعي
سبك هاي پيوند با مدرسه
نقش خانواده در پيوند با مدرسه
حمايت تحصيلي
تعاريف
نظريات حمايت تحصيلي
شخصيت معلم وي‍ژگي هاي معلم و فشارهاي رواني معلم
امنيت عاطفي معلم
نگرش هاي معلم
سبك هاي معلم
ارزش صحبت كردن معلم
فشارهاي رواني معلم
نفش خانواده در حمايت تحصيلي فرزندان
پيشينه تحقيق
پژوهش هاي خارجي
پژوهش هاي داخلي
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار جمع آوري اطلاعات
روايي و پايايي پرسشنامه
تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم‌ : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
يافته‌هاي توصيفي پيرامون نمونه تحقيق
تحليل توصيفي و استنباطي فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم : ارائه نتايج و پيشنهادات تحقيق
مقدمه
نتايج توصيفي
نتايج استنباطي (نقد و بررسي فرضيات)
فرضيه هاي فرعي
پيشنهادات
پيشنهادات براي سازمان
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي پژوهش
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين

فهرست اشكال:
نمونه تحقيق براساس مقطع تحصيلي
نمونه تحقيق براساس شغل پدر
بررسي نمونه به تفكيك شغل مادر

فهرست جداول:
نمونه تحقيق به تفكيك مقطع تحصيلي
نمونه تحقيق به تفكيك شغل پدر
نمونه تحقيق به تفكيك شغل مادر
ميانگين و انحراف معيار متغير‌هاي پژوهش
ماتريس‌هاي همبستگي متغيرهاي پژوهش
خلاصه رگرسيون پيش‌بيني پيوند با مدرسه و مؤلفه هاي آن براساس متغير حمايت تحصيلي
ميانگين و انحراف معيار متغير‌هاي پژوهش
ماتريس‌هاي همبستگي متغيرهاي پژوهش
خلاصه رگرسيون پيش‌ بيني پيوند با مدرسه و مؤلفه هاي آن براساس متغير حمايت تحصيلي معلم
ميانگين و انحراف معيار متغير‌هاي پژوهش
ماتريس‌هاي همبستگي متغيرهاي پژوهش
خلاصه رگرسيون پيش‌ بيني پيوند با مدرسه و مولفه هاي آن براساس متغير حمايت تحصيلي پدر
ميانگين و انحراف معيار متغير‌هاي پژوهش
ماتريس‌هاي همبستگي متغيرهاي پژوهش
خلاصه رگرسيون پيش‌ بيني پيوند با مدرسه و مولفه هاي آن براساس متغير حمايت تحصيلي مادر
ماتريس‌هاي همبستگي متغيرهاي پژوهش
خلاصه رگرسيون پيش‌ بيني پيوند با مدرسه و مولفه هاي آن براساس متغير حمايت تحصيلي همسالان

چكيده:
هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين پيوند با مدرسه و حمايت تحصيلي در دانش آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه شهر ابوزيدآباد بود. اين پژوهش از نظر موضوع در حوزه تحقيقات آموزش و پرورش قرار ميگيرد.اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان مقطع راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهر ابوزيدآباد است.
براي بدست آوردن حجم نمونه در اين تحقيق از فرمول كوكران استفاده شده است، و حجم نمونه 160 نفر تعيين شد. در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه پيوند با مدرسه و پرسشنامه حمايت تحصيلي. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از مديران مدارس شهر ابوزيدآباد مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد. در اين پژوهش جهت بررسي داده هاي آماري از نر م افزار 22 SPSS استفاده شده است. نتايج به دست آمده از آزمون ها نشان ميدهد حمايت تحصيلي دانش آموزان توانايي پيش بيني متغير پيوند با مدرسه و همه مولفه هاي آن را دارا مي باشد. در نتيجه فرضيه اصلي تحقيق عبارتست از: بين پيوند با مدرسه و حمايت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني دار وجود دارد، كه مورد تاييد قرار ميگيرد.

مقدمه:
پيوند با مدرسه اشاره به ارتباطاتي دارد كه فرد با مدرسه و ديگر جنبه هاي زندگي تحصيلي دارد. مادوكس وپرينز (2003) با تيستيچ، اسكاپز و ويلسون (2004) و اولسز، ليپولد و گرينبرگ (2010)، پيوند با مدرسه را شامل مشاركت در مدرسه، تعهد به ارزش ها و باورها نسبت به مدرسه تعريف كرده اند. همچنين اندرمن و اندرمن (1999) پيوند با مدرسه را احساس دانش آموزان از مورد احترام واقع شدن واحساس راحتي در مدرسه ميدانند. پيوند با مدرسه نشان دهنده يك اصطلاح گسترده است كه براي توصيف روابط دانش آموزان با مدرسه استفاده شده است.
اولين درك جامع در مورد پيوند با مدرسه بر اساس نظريه پيوند اجتماعي يا كنترل اجتماعي هيرشي (1969) مفهوم سازي شده است. در اين نظريه پيوند با مدرسه نتيجه چهار عامل دلبستگي، تعهد، مشاركت و باور به مدرسه ذكر شده است. از نظر هيرشي هر كدام از اين عناصر همبستگي بالايي با بقيه دارد و تضعيف يك عنصر به تضعيف بقيه خواهد انجاميد.
در نظريه جديد گات فردسون و هيرشي (1990) پيوند با مدرسه نتيجه خود كنترلي فرد در نظر گرفته شده است، طبق اين نظريه دانش آموزاني كه خود كنترلي پاييني دارند. در پيوند با مدرسه نيز دچار مشكل خواهند شد. در مدل رشد اجتماعي كه گسترش يافته نظريه كنترل است. فرصت براي درگيري يا مشاركت، مهارت براي مشاركت و تقويت اين مشاركت ها سه عامل ضروري در پيوند با مدرسه است كه بعد كليدي در مدل رشد اجتماعي مشاركت است (كاتالانو و هاوكينز، 1996).
اساس نظري ديگر در توضيح پيوند با مدرسه نظريه يادگيري اجتماعي است كه پيوند با مدرسه را نتيجه ارزيابي افراد از شايستگي ها يا اثر بخشي شان در انجام رفتارهاي موفقيت آميز در مدرسه ميداند و بر پايه همين نظريه بر خود كارآمدي تاكيد شده است (بندورا، 1977).
نقشي كه مدرسه در رشد رواني اجتماعي دانش آموزان دارد و اهميتي كه پيوند دانش آموزان با مدرسه در پيشرفت تحصيلي و پيشگيري از انحراف هاي اجتماعي ميتواند داشته باشد ضرورت ساخت پرسشنامه اي معتبر براي اندازه گيري پيوند با مدرسه در بين دانش آموزان ايراني را آشكار مي سازد.
بازبيني پيشينيه پژوهشي نشان ميدهد در اندازه گيري پيوند با مدرسه مفاهيمي چون ارتباط با مدرسه (واترز و كراس، 2010، مك نيلي، نان ماكر وبلوم، 2002، پناغي، احمدآبادي، زاده محمدي و پشت محمدي، 1389)، وابستگي (براون واونز 2002)، تعلق (ما، 2003، استرمن، 2000) و درگيري در مدرسه (فردريك، بلامنفيلد و پاريس، 2004) مطرح شده اند؛ و اين مطالعات مبتني بر رويكرد نظري واحدي بوده اند. معنا و مفهوم پيوند بدون توجه به معناي تربيت قابل فهم نيست.
تربيت مقوله اي بسيار مهم و چند بعدي است كه با عوامل و زمينه هاي گوناگون ارتباط دارد. بدون شناخت عوامل موثر در تربيت و بدون همسويي آن ها با يگديگر نميتوان به پرورش كودكان و نوجوانان سالم و پويا مبادرت كرد. مفهوم پيوند نيز دقيقا با اين ارتباط پويا آشكار مي گردد. پيوند به ارتباطي گفته ميشود كه هر يك از طرفين ارتباط به رشد و اثر بخشي يكديگر كمك كنند. پس هر نوع ارتباط پيوند نيست بلكه ارتباط اثر بخش پيوند ناميده ميشود.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات