دانلود پايان نامه بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شر

شنبه 11 شهريور 1396
8:31
ketabpich

تعداد صفحات:103
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بازار بورس
دلايل عمده تامين مالي شركتها
روشهاي تامين مالي
تامين مالي كوتاه مدت
تامين مالي بلند مدت
تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
بدهي هاي عملياتي قراردادي
اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)
هزينه اعتبارات تجاري
هزينه عدم استفاده از تخفيف
تاخير در پرداخت
اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تامين مالي
اسناد پرداختني
ساير حساب ها و اسناد پرداختني
پيش دريافت از مشتريان
بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)
ذخيره هزينه هاي معوق
ذخيره ماليات
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
بدهي هاي مالي كوتاه مدت
اوراق تجاري (اوراق قراضه كوتاه مدت)
اوراق تجاري به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي
وام هاي بانكي كوتاه مدت
وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي
وثيقه قرار دادن موجودي كالا
بدهي هاي مالي ميان مدت و بلند مدت
وام هاي بانكي بلند مدت
وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري
تامين مالي تجهيزات
بدهي هاي رهني
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهي هاي بلند مدت
تشريح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار يك سهم
بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام
بازده دارايي
بازده سرمايه گذاري
نظرات و تئوري هاي تامين مالي
نظريه سنتي
نظريه موديگلياني و ميلر
ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر
هزينه هاي نمايندگي
تئوري موازنه ايستا يا پايدار
نظريه عدم تقارن اطلاعات
تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)
مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات
مروري مختصر بر مطالعات خارجي
مروري مختصر بر مطالعات داخلي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
متغير هاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير كنترل
مدل مفهومي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
جامعه آماري و نمونه تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
آمار توصيفي
آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است
رگرسيون فرضيات تحقيق به صورت زير ميباشد
معرفي نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده هاي تركيبي سري زماني – مقطعي (پنل)
انواع مدل هاي بكار رفته در داده هاي تركيبي
تحليل رگرسيون
فروض كلاسيك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون هم خطي بين متغيرها و نرمال بودن داده ها
بررسي ناهمساني واريانس
بررسي خود همبستگي
آزمون F و آزمون هاسمن
تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)
آزمون فرضيه اصلي
آزمون فرضيات فرعي
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه فرعي چهارم
معادله خروجي مدل تحقيق
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي چهارم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
خلاصه تحقيقات انجام شده
نتايج آمار توصيفي
جدول همبستگي براي تست هم خطي دادها
نتايج آزمون ناهمساني وايت
آزمون F ليمر
آزمون هاسمن
نتايج آزمون رگرسيون تركيبي

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
تامين مالي از جمله مهم ترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است كه تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. علي رغم گستردگي روشهاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بكارگيري هر يك از آنها بر عملكرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شركت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي بعنوان يكي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در 110 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1383 الي 1388 مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي تركيبي مي باشد. يافته ها نشان ميدهد كه رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركتها وجود دارد و اهرم كل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام ميشود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد ميباشد.

مقدمه:
در دنياي واقعي كه بنگاه ها و شركتهاي اقتصادي در آن فعاليت ميكنند، بهينه سازي منابع مالي از مهم ترين مسائل آن هاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداكثر كردن بازدهي با كمترين هزينه سرمايه ميشود. شركت ها براي تامين مالي تنها از يك منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي كنند؛ بلكه تركيبي از آنها را بكار مي برند. نكته مهم اين است كه شركتها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد كداميك از منابع مالي را انتخاب كرده و چه ميزان از آن منبع را در تركيب سرمايه خود استفاده كنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و كسب منافع بيشتر براي شركت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش كلي شركت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
تاكنون يك الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است كه شركت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي كنند. در اين تحقيق سعي بر آنست كه تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده كنند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات