دانلود پايان نامه بررسي رابطه اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و حجم م

شنبه 11 شهريور 1396
8:31
ketabpich

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مسئله و تعريف موضوع تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيات تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
تئوري پرتفوي
تئوري مالي استاندارد
فرضيه بازار كارا
نظريه بازار كاراي سرمايه
مدل قيمت گذاري دارائي هاي سرمايه اي (CAPM)
مدل سه عاملي فاما – فرنچ
استثناهاي مالي
اعلاميه هاي سود
برگشت بلند مدت
روندهاي كوتاه مدت
اثر اندازه
قدرت پيش بيني قيمت با نسبت هاي مالي
قدرت پيش بيني اخبار و وقايع شركت ها
فرض منطقي بودن سرمايه گذاران
واكنش به اطلاعات غير اساسي
اثر ژانويه
اثر روزهاي هفته
مالي رفتاري
محدوديت در آربيتراژ و تئوري انتظار
زيان گريزي
حسابداري ذهني
كنترل شخصي
پشيمان گريزي
روان شناسي شناختي و فرآيندهاي تصميم گيري فرا ابتكاري
نمايندگي
اطمينان بيش از حد
لنگر اندازي
سفسطه سفته بازان
تورش در دسترس بودن
مفاهيم ضمني ماليه رفتاري در بازارهاي مالي و فرضيه بازار كارا
استراتژي هاي سرمايه گذاري مومنتوم و معكوس
تعاريف و ادبيات موضوعي
استراتژي معكوس
استراتژي مومنتوم
تجزيه بازده
منابع سودهاي مومنتوم و معكوس
توضيحات رفتاري
استراتژي معكوس
استراتژي مومنتوم
مومنتوم سود
مومنتوم صنعت
مومنتوم قيمت
پوشش تحليل گر
اندازه
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
حجم معاملات
توضيحات مبتني بر ريسك
استراتژي معكوس
تورش هاي ريز ساختار
استراتژي مومنتوم
تحقيقات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
سوال و فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
روش تحقيق
تخمين مدل رگرسيون با داده هاي تركيبي
جامعه و نمونه آماري
روش گردآوري اطلاعات
مدل اجراي تحقيق
نحوه محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق
اندازه شركت
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BV/MV)
حجم معاملات بازار سهام (TV)
سود مومنتوم
سود معكوس
روش تحقيق
نرخ بازده سهام
دوره تشكيل – دوره نگهداري
طبقه بندي براساس اندازه
طبقه بندي براساس نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار (BV/MV)
طبقه بندي براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME
روش آزمون فرضيات تحقيق
آزمون معني دار بودن ضرايب رگرسيون: آزمون t
آزمون رگرسيون
آزمون معني دار بودن رگرسيون (آزمون F)
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
آزمون دوربين واتسن براي بررسي وجود خودهمبستگي
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
يافته هاي تحقيق
آمار توصيفي
آمار استنباطي
نتيجه آزمون فرضيه اول تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق بر اساس دوره هاي تشكيل و نگهداري 6، 12 و24 ماهه
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقيق
خلاصه يافته هاي تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه اول تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه دوم تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه چهارم تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه پنجم تحقيق
نتيجه آزمون فرضيه ششم تحقيق
نتيجه گيري
بررسي تطبيقي يافته ها
پيشنهادها
ارائه پيشنهاد بر مبناي نتايج حاصل از تحقيق
براي سرمايه گذاران
براي مسئولين
ارائه پيشنهاد جهت انجام پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي تحقيق
خلاصه فصل
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
شركت هاي نمونه تحقيق
دوره هاي 6 ماهه تشكيل و نگهداري
دوره هاي 12 ماهه تشكيل و نگهداري
دوره هاي 24 ماهه تشكيل و نگهداري
آمار توصيفي داده هاي مرتب شده بر اساس اندازه شركت در دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه مومنتوم
آمار توصيفي داده هاي مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار شركت در دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه مومنتوم
آمار توصيفي داده هاي مرتب شده بر اساس حجم معاملات شركت در دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه مومنتوم
نتيجه آزمون فرضيه اول بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه اول بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه اول بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه دوم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه دوم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه دوم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه سوم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه سوم به روش تركيبي بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه سوم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه چهارم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه چهارم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه چهارم به روش تركيبي بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه پنجم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه پنجم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه پنجم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه ششم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 6 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه ششم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 12 ماهه
نتيجه آزمون فرضيه ششم بر اساس دوره تشكيل و نگهداري 24 ماهه
خلاصه يافته هاي تحقيق

فهرست نمودارها:
سطوح متراكم كارايي بازار و اطلاعات مرتبط با هر يك
روابط ميان رشته اي و مالي رفتاري
تابع ارزش كانمن و تورسكي
اصول ماليه رفتاري

چكيده:
مطالعات متعددي اثبات كرده اند كه در افق هاي زماني متفاوت كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت بازده سهام عملكرد متفاوتي دارند. دو استراتژي مهم و پر كاربرد در بين تحليلگران، مديران پرتفوي و ساير سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه حال حاضر دنيا استراتژي معكوس و استراتژي مومنتوم ميباشند. در هر دوي اين استراتژي ها كه دقيقا در مقابل يكديگر قرار ميگيرند، سعي ميشود كه با استفاده از عملكرد گذشته، عملكرد آتي را پيش بيني و بازدهي اضافي ايجاد نمايند. يعني اوراق بهاداري كه عملكرد خوبي (بدي) را در گذشته تجربه كرده اند، گرايش دارند كه اين بازدهي خوب (بد) را در آينده نيز ادامه دهند. در حالي كه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علي رغم اينكه به نظر ميرسد سودمندي مومنتوم چندان بحث انگيز نباشد، محرك هاي دقيق اين اثر بعنوان يك سوال تجربي باقي مانده است و اين مسئله كه چه عواملي ميتوانند محرك هاي دقيق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشكار نيست.
در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي 70 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1380 – 1387 رابطه بين سودهاي مومنتوم و معكوس با اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار شركت و حجم معاملات شركت با استفاده از مدل هاي رگرسيون چند متغيره بر مبناي داده هاي تركيبي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه بين اندازه شركت و سودهاي مومنتوم ارتباط معني داري وجود ندارد و بين اندازه شركت و سودهاي معكوس به غير از دوره نگهداري 24 ماهه ارتباط معني داري وجود ندارد. بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار (BV/MV) و سودهاي مومنتوم در كليه دوره هاي نگهداري و تشكيل ارتباط معناداري وجود ندارد ولي بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار(BV/MV) و سودهاي معكوس در كليه دوره هاي نگهداري و تشكيل به غير از دوره هاي نگهداري و تشكيل 6 ماهه ارتباط معناداري وجود دارد. در خصوص حجم معاملات شركت نيز ميتوان گفت كه بين حجم معاملات و سودهاي مومنتوم در دوره هاي 6 ماهه تشكيل و نگهداري ارتباط معني داري وجود دارد و اين ارتباط در دوره هاي 12 و 24 ماهه تشكيل و نگهداري معني دار نمي باشد، ضمن اينكه بين حجم معاملات شركت و سودهاي معكوس در دورهاي تشكيل و نگهداري 24 ماهه ارتباط معني داري وجود دارد. و در دورهاي تشكيل و نگهداري 6 و 12 ماهه ارتباط معني داري وجود ندارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات