دانلود پايان نامه رابطه واكنش به درد با جهت گيري مذهبي و حمايت اجتماعي ادراك شده

شنبه 11 شهريور 1396
8:32
ketabpich

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
روش و ابزار پژوهش
مقياس جهت گيري مذهبي
پرسش نامه پنج عاملي شخصيت
تجزيه و تحليل
بحث و نتيجه گيري
پي نوشت ها
منابع

فهرست جداول:
اطلاعات آمار توصيفي
اطلاعات آمار توصيفي به تفكيك جنسيت
همبستگي با ابعاد جهت گيري مذهبي با پايداري هيجاني
فراواني مربوط به ابعاد دين گريزي و دين مداري نامتمايز
همبستگي بين ابعاد جهت گيري مذهبي با پايداري هيجاني به تفكيك جنسيت
تفاوت ميان ميانگين هاي گروه زنان و مردان
اطلاعات آمار توصيفي به تفكيك رشته تحصيلي
تفاوت ميان ميانگين هاي گروه هاي آموزشي

چكيده:
يكي از موضوعات عرصه مناسبات مذهب با سلامت روان و مولفه هاي شخصيت، توجه به نوعي جهت گيري ديني است كه به بهزيستي رواني كمك ميكند. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه و ابعاد جهت گيري مذهبي و پايداري هيجاني در پايان دوره نوجواني ميباشد.
نمونه آماري اين پژوهش 295 نفر، (168 دختر و 127 پسر)از دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان زنجان ميباشند كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. تمامي آزمودني ها با دو پرسش نامه جهت گيري مذهبي آلپورت و شخصيت NEO مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهشي نشان داد كه بين واكنش به درد و جهت گيري مذهبي رابطه معناداري وجود دارد، به اين صورت كه بين جهت گيري مذهبي درون سو با ناپايداري هيجاني رابطه عكس، و بين جهت گيري مذهبي برون سو با ناپايداري هيجاني رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين هرچه جهت گيري مذهبي افراد بروني تر ميشود، پايداري هيجاني آن ها پايين تر ميرود. در اين جامعه آماري، افراد كمتر متصف به دين گريزي هستند و كمتر افرادي به جهت گيري مذهبي نامتمايز متصف ميباشند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات