دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي

شنبه 11 شهريور 1396
8:33
ketabpich

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف فرعي
فرفيه هاي پژوهش
فرضيه كلي
فرضيه هاي جزيي
تعريف نظري و عملياتي
تعريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات پژوهش
بخش اول – شخصيت و ويژگي هاي شخصيت
شخصيت چيست؟
ويژگي‌هاي شخصيت
مطالعه شخصيت
تاريخ‌هاي مهم در روانشناسي شخصيت
نظريه‌هاي شخصيت
افراد مهم در روانشناسي شخصيت
واژه‌هاي كليدي شخصيت
بخش دوم – پيشرفت تحصيلي چيست و عوامل موثر بر آن كدام است؟
وضعيت فرهنگي خانواده
آرامش رواني و عاطفي خانواده
نوع دوستان دانش آموز و ويژگي هاي آن ها
آموزش هاي تقويتي
انجام منظم تكاليف درسي در منزل
آشنايي والدين با ويژگي هاي رواني فرزندان
رفتار معلم و نوع برخورد او در كلاس
افت تحصيلي چيست و عوامل موثر بر آن كدام است؟
ضريب هوشي پايين
بيسواد بودن والدين و عدم رفع اشكالات درسي دانش آموز
مدرسه هراسي و ترس از معلم
نداشتن ارتباط بين والدين و مدرسه
نبودن آرامش رواني و عاطفي در منزل
بكار بردن واژه هاي تحقير آميز در منزل
روش مطالعه غلط و معني دار نبودن آموخته ها
كارا نبودن معلم در تدريس
اختلات شخصيتي و مشكلات جسماني كودك
اضطراب در امتحان و ترس از نمره كم
از ديگرعوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
برنامه درسي
كتاب هاي درسي و مواد آموزشي
معلم، روش تدريس و تربيت معلم
نقش اقتصاد در خانواده
مسكن و وضع اقتصادي خانواده
تاثير انگيزش در پيشرفت تحصيلي
انگيزه پيشرفت چيست؟
ويژگي هاي افراد پيشرفت گرا چيست؟
آموزش انگيزه پيشرفت
بخش سوم – پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
خلاصه و جمع بندي تحقيق
فصل سوم : روش تحقيق
طرح پژوهش
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي (NEO)
توصيف آزمون
شرايط آزمودني ها
نحوه تكميل پاسخنامه
نمره گذاري
اعتبار و روايي آزمون NEO
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
جدول توصيفي
جدول استنباطي
تحليل عاملي
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
پيشنهادات
پيشنهادات بنيادي
پيشنهادات كاربردي
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
نتايج آزمون KMO و بارتلت
مشخصه هاي آماري عامل هاي استخراج شده
ماترس چرخش يافته تحليل عاملي مربوط به عامل اول
ماتريس چرخش يافته تحليل عاملي مربوط به عامل دوم
ماتريس چرخش يافته تحليل عاملي مربوط به عامل سوم
ماتريس چرخش يافته تحليل عاملي مربوط به عامل چهارم
ماتريس چرخش يافته تحليل عاملي مربوط به عامل پنجم

چكيده:
هدف – هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مادران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مدارس دولتي شهرستان كاشان كه در سال تحصيلي 94-1393 مشغول به تحصيل بوده اند، است.
روش – جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي مدارس دولتي شهرستان كاشان كه در سال 94-1393 مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز (30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر) از مقطع پنجم دبستان انتخاب گرديده است.
روش نمونه گيري پژوهش از نوع تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديده است.
در اين پژوهش براي سنجش ويژگي هاي شخصيتي از پرسشنامه پنج عاملي NEO -FFI استفاده شد است.
براي سنجش سطح عملكرد تحصيلي نيز از نمرات دانش آموزان در پايان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گرديده است.
يافته ها : بين معدل دانش آموزان و عامل هاي روانرنجوري N ،دلپذيري A و وجدان C رابطه معني داري يافت شد. و بين معدل دانش آموزان با عوامل برونگرايي E،انعطاف پذيري O و جنسيت رابطه معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري : ميان صفات شخصيتي مادران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات