دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت از زندگي، هوش اخلاقي و شادكامي در دانشجو

شنبه 11 شهريور 1396
8:33
ketabpich

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
فرضيات اصلي پژوهش
فرضيات فرعي پژوهش
تعاريف پژوهش
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
قلمرو پژوهش
قلمرو زماني
قلمرو مكاني
قلمرو موضوعي
فصل دوم – ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه
رضايت از زندگي
تفاوت هاي بومي در زمينه رضايت از زندگي
ديد گاه هاي مربوط به رضايت از زندگي
ديدگاه سيلگمن
ديدگاه مزلو
انواع رضايت از زندگي
قناعت و رضايت
رضايت يا توهم
رضايت و شكر
هوش اخلاقي
هوش اخلاقي در افراد
چگونگي پرورش هوش اخلاقي در كودكان
هفت فضليت هوش اخلاقي
همدلي
وجدان
خويشتنداري
احترام
مهرباني
تحمل و بردباري
انصاف
انتقال ارزش ها، پايه هوش اخلاقي
مفهوم هوش اخلاقي
عناصر هوش اخلاقي
فوائد هوش اخلاقي
رشد يا پرورش هوش اخلاقي
آموزش ارزش ها؛ آموزش هوش اخلاقي
توصيه هاي لازم براي آموزش هوش اخلاقي
هوش اخلاقي در سازمان ها
هوش اخلاقي در جامعه
خرده آزمون هاي هوش اخلاقي
شادكامي
تعاريف شادي و شادكامي
تعريف شادي از نظر وسمن وريكس
تعريف شادي از ديد ون هو ون
تعريف شادي از نظر اد دنير
ديدگاه سليگمن
مفهوم احساس شادماني
چگونگي سنجش ميزان احساس شادماني
شادماني به عنوان جزء اصلي كيفيت زندگي
رويكرد هاي اندازه گيري كيفيت زندگي درجوامع
ارتباط شادي با سن و جنسيت و نژاد
رابطه بين شادي با درآمد و كار
رابطه بين ايمان وشادي
ارتباط احساس شادي با عزت نفس و برون گرايي
پيشينه پژوهش
پژوهش هاي خارجي
پژوهش داخلي
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
حجم نمونه و نمونه گيري
نحوه گردآوري داده ها
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضايت از زندگي
اعتبار و روايي
نمره گذاري
پرسشنامه هوش اخلاقي
اعتبار و روايي
روش نمره گذاري
پرسشنامه شادكامي آكسفورد
اعتبار و روايي
روش نمره گذاري
روش جمع آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
توصيف داده ‌ها
تحليل داده ها
بررسي فرضيات اصلي پژوهش
بررسي فرضيات فرعي پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه ها
فرضيات اصلي پژوهش
فرضيات فرعي پژوهش
يافته هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي پژوهش
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
پيوست ها
پرسشنامه رضايت از زندگي (SWLS)
پرسشنامه هوش اخلاقي لنيك و كيل
پرسشنامه شادكامي آكسفورد
خروجي هاي SPSS

فهرست جداول:
ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي مورد مطالعه
آزمون تعيين نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق
شاخصه‌هاي توصيفي ميزان رضايت از زندگي به تفكيك دختر و پسر
نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات رضايت از زندگي بين دختر و پسر
شاخصه‌هاي توصيفي ميزان هوش اخلاقي به تفكيك دختر و پسر
نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات هوش اخلاقي بين دختر و پسر
شاخصه‌هاي توصيفي ميزان شادكامي به تفكيك دختر و پسر
نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات شادكامي بين دختر و پسر
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين هوش اخلاقي و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين شادكامي و رضايت از زندگي
شاخص كفايت مدل رابطه هوش اخلاقي و شادكامي با رضايت از زندگي
تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني هوش اخلاقي و شادكامي با رضايت از زندگي
خلاصه تحليل رگرسيون چندگانه در مورد متغيرهاي مستقل براي پيش‌بيني رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين عمل كردن مبتني بر اصول و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين راستگويي و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين استقامت براي حق و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين وفاي به عهد و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين مسئوليت‌ پذيري و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اقرار به اشتباهات و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين فعالانه علاقه‌مند بودن به ديگران و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين توانايي در بخشش اشتباهات خود و رضايت از زندگي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين توانايي در بخشش اشتباهات ديگران و رضايت از زندگي

چكيده:
احساس سعادت و رضايت از زندگي اگرچه تا حد زيادي به شرايط فردي بستگي دارد، اما تاثير عوامل اجتماعي در بروز يا افول ان بسيار پررنگ تر است. هوش اخلاقي ميتواند گستره و ژرفاي توانمندي هاي فكري و عاطفي را در همه مراحل وابعاد زندگي نمايان كند و نيكي و نيك خويي را پديد آورد. طبق بسياري از تئوري هاي هيجان شادكامي يكي از شش هيجان بزرگ يعني، تعجب، ترس، خشم، شادكامي، تنفر و نگراني است شادكامي را وابسته به فراواني و درجه عواطف مثبت بالذت، سطوح بالاي رضايت از زندگي و نبود احساسات منفي نظير افسردگي و اضطراب دانسته اند مسئله پژوهش حاضر اين ميباشد كه آيا رضايت از زندگي، هوش اخلاقي و شادكامي بر افراد تاثير گذار هست يا خير؟ روش اين پژوهش توصيفي-استنباطي است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه كاشان مي‌باشد. روش نمونه‌گيري در اين پژوهش با به صورت تصادفي است كه مقدار نمونه 80 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گيري پژوهش پرسشنامه رضايت از زندگي، پرسشنامه هوش اخلاقي و پرسشنامه شادكامي آكسفورد ميباشد. نتيجه پژوهش اين بود كه بين هوش اخلاقي و شادكامي با رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه كاشان رابطه معناداري وجود دارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات