دانلود پايان نامه بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني (عاطفي،‌ هنجاري و مستمر) در

شنبه 11 شهريور 1396
8:33
ketabpich

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو زماني تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
تعاريف واژه هاي تحقيق
فصل دوم
ادبيات تحقيق
بخش اول
چارچوب نظري تحقيق
مقدمه
تاريخچه كاشان
جمعيت كاشان
تاريخچه نظري شهرداري كاشان
پيشينه تجربي
تاريخچه شهرداري
سمت ها و حوزه هاي شهرداري كاشان
چارت شهرداري كاشان
تعهد سازماني
تعاريف مختلف از تعهد سازماني
اهميت تعهد سازماني
انواع تعهد سازماني
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
عوامل موثر در تعهد سازماني كاركنان
نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني
تعهد كم يا ضعيف
تعهد متوسط
تعهد زياد
تعهد سازماني و ترك خدمت
تعهد سازماني و غيبت
تعهد سازماني و تاخير
تعهد سازماني و رضايت شغلي
مطالعه ماتيو و زاجاك
ويژگي هاي شخصي موثر بر تعهد سازماني
عوامل موثر بر تعهد به سياست ها (تعهد سياسي)
تاثيرات ناشي از تعهد به سياست ها روي رفتار شهروندي سازماني
نقش تعهد سازماني در تمايل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهميت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
نقش عوامل فردي در تمايل به ترك شغل
رابطه ارزيابي عملكرد و پاداش با تعهد سازماني
روش هاي اصلي ارزيابي عملكرد
شرايط ايجاد تعهد سازماني
بررسي انواع تعهد
تعهد عاطفي
تعهد عاطفي در مدل آلن و مي ير
تعهد عاطفي در مدل جاروس و همكاران
تعهد عاطفي در مدل سه بخشي تعهد سازماني
تعهد عاطفي در الگوهاي چند بعدي تعهد
تعهدعاطفي و استرس شغلي
تعهد عاطفي مفهوم يك بعدي يا چند بعدي
تعهد مستمر
تعهد مستمردر مدل آلن و مي ير
تعهد مستمر در مدل ماير و شورمن
تعهد مستمر در مدل سه بخشي تعهد سازماني
پيش شرط هاي تعهد مستمر
تعهد هنجاري
تعهد هنجاري در مدل مي ير و آلن
تعهد تكليفي يا هنجاري در مدل سه بخشي تعهد سازماني
پيش شرط هاي تعهد هنجاري
تعهد هنجاري در الگوهاي چند بعدي تعهد
تعهد سازماني و عملكرد
ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد در مطالعات مي ير و آلن
ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد
بخش دوم
پيشينه مطالعاتي تحقيق
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي
نتيجه‌گيري
فصل سوم
روش شناسي پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش و روش گردآوري اطلاعات
روايي پرسشنامه
پايايي پرسشنامه
روش هاي آماري
فصل چهارم
تجزيه و تحليل و بيان نتايج
مقدمه
توصيف داده ها
جنسيت
سن
تحصيلات
رشته تحصيلي
سابقه كار
سوالات پژوهش و تحليل داده ها
نتايج توصيفي
تعهد عاطفي
تعهد مستمر
تعهد تكليفي (هنجاري)
نتايج تحليل داده ها
فصل پنجم
نتايج و ارائه پيشنهادات و راهكارها
مقدمه
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه گيري
نتايج سوال پژوهش
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
منابع
پيوست
پرسشنامه
ABSTRACT

فهرست جداول:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 22
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 23
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 24
نتايج آزمون فريدمن
نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندي تعهد عاطفي
بررسي اثر متغيرهاي توصيفي بر روي متغيرهاي اصلي پژوهش

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه به تفكيك سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 22
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 23
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 24

چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني (عاطفي،‌ هنجاري و مستمر) در بين كارمندان شهرداري كاشان ميباشد. تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي است و به دليل اهميتي كه در سازمان دارد موجب افزايش بهره وري سازمان ميشود. با توجه به اهميت نيروي انساني يكي از تكنيك هاي موثر براي افزايش بهره وري استفاده از ظرفيت و توانايي هاي فردي و گروهي در راستاي اهداف سازمان است. از سوي ديگر تعهد سازماني باعث ميشود كيفيت ارائه خدمات بهبود يابد. پژوهش حاضر از نظر موضوعي در چارچوب مطالعات تعهد سازماني قرار ميگيرد. بدين معني كه به بررسي رتبه بندي انواع تعهد سازماني (عاطفي، هنجاري، ‌مستمر) ميپردازد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسي در اين پژوهش از روش توصيفي با رويكرد پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش كارمندان شهرداري شهرستان كاشان ميباشند. با توجه به تعداد جامعه پژوهش، بر اساس جدول مورگان 98 نفر از كارمندان شهرداري شهرستان كاشان انتخاب گرديدند، درضمن روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده انجام شده است. بمنظور بررسي پيشينه اطلاعات اوليه از منابع مكتوب و اسناد پژوهشي و بمنظور توصيف وضعيت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي در محيط نرم افزاري، ترجيحاً spss استفاده شده است. در اين پژوهش از آزمون رتبه بندي فريدمن، كروسكال واليس و كولموگروف اسميرنف دو نمونه اي استفاده شده است. سوال اصلي در اين پژوهش اين است كه،‌آيا رتبه بندي انواع مختلف تعهد سازماني از منظر كاركنان شهرداري كاشان متفاوت است؟ ميتوان اين گونه بيان كرد كه رتبه بندي انواع مختلف تعهد سازماني از منظر كاركنان شهرداري كاشان متفاوت است با توجه به نتايج حاصل شده از تحليل داده ها ميتوان اين گونه بيان كرد كه در رتبه بندي انواع مختلف تعهد سازماني، تعهد مستمر، تعهد تكليفي و تعهد عاطفي به ترتيب رتبه هاي 1 تا 3 را به خود اختصاص داده اند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 5 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات