دانلود پايان نامه بررسي عوامل مهم و تاثيرگذار بر دقت پيش بيني سود در بورس و اورا

شنبه 11 شهريور 1396
8:36
ketabpich

تعداد صفحات:116
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
تحقيقات تجربي خارجي در ارتباط با پيش بيني سود
تحقيقات انجام شده داخلي در ارتباط با دقت پيش بيني سود
بيان مساله
سوال تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهميت تحقيق
حدود مطالعاتي
واژه هاي كليدي يا اصطلاحات
تعريف عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
كليات پيش بيني
اهداف پيش بيني
موارد ضروري قابل تامل در پيش بيني مالي
عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پيش بيني
انواع شيوه هاي پيش بيني
پيش بيني هاي قضاوتي
پيش بيني بر مبناي گذشته
پيش بيني علت معلولي
پيش بيني هاي يك متغيره
روش تقاضاي آخرين دوران
روش ميانگين رياضي
روش ميانگين متحرك
روش ميانگين متحرك وزني
روش هموارسازي نمايي
روش باكس – جنكينز
روش كمترين مجذورات
روش هاي پيش بيني چند متغيره (پيش بيني علت معلولي)
روش رگرسيون خطي و غير خطي
ضريب همبستگي
مدل اقتصاد سنجي (پيش بيني علت و معلولي)
مدل داده – ستانده
مدل شاخص راهنما
پيش بيني به وسيله تجزيه و تحليل سري هاي زماني
تغييرات فصلي – روش تعيين شاخص فصلي
برآورد تابع تقاضا- مدل هاي سري زماني
مروري بر پيشينه تحقيق
تحقيقات تجربي خارجي در ارتباط با پيش بيني سود
تحقيقات انجام شده داخلي در ارتباط با دقت پيش بيني سود
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
سوال و فرضيه هاي تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
مدل تحليلي تحقيق
روش آزمون فرضيه ها
مدل آماري
آزمون ضرايب رگرسيون (آزمون t)
آزمون معني دار بودن رگرسيون (آزمونF)
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
آزمون دوربين – واتسن براي بررسي وجود خود همبستگي
طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق
متغيرهاي مستقل
متغير وابسته
متغير كنترلي
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
يافته هاي تحقيق
آمار توصيفي
آمار استنباطي
نتيجه آزمون فرضيه اول فرعي
نتيجه آزمون فرضيه دوم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه اول در حضور هردو متغير
نتيجه آزمون فرضيه سوم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه چهارم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه پنجم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه دوم در حضور هر سه متغير
خلاصه
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقيق
خلاصه يافته هاي تحقيق
نتيجه آزمون فرضيات
بررسي تطبيقي يافته ها
نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادها
پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق بر اساس فرضيات
پيشنهادها براي تحقيقات آتي
خلاصه فصل
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
مراحل حل پيش بيني به روش تقاضاي آخرين دوره اي را نشان ميدهد
روش رگرسيون خطي و غير خطي
خلاصه تحقيقات انجام گرفته خارجي مرتبط با موضوع
خلاصه تحقيقات انجام گرفته داخلي مرتبط با موضوع
شركت هاي نمونه از بانك اطلاعاتي
متغير هاي هر مدل
آمار توصيفي كل نمونه
نتيجه آزمون فرضيه اول فرعي
نتيجه آزمون فرضيه دوم
نتيجه آزمون فرضيه اول اصلي
نتيجه آزمون فرضيه سوم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه سوم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه سوم فرعي
نتيجه آزمون فرضيه اول اصلي
خلاصه آزمون فرضيه هاي تحقيق

فهرست نمودارها:
روش پيش بيني مدل باكس – جنكينز
مدل تحليلي تحقيق

چكيده:
چكيده هدف اصلي اين تحقيق بررسي فاكتورهاي موثر بر دقت پيش بيني سود شركت ها ميباشد. با توجه به اهميت و نقش پيش بيني سود هر سهم در تصميمات سرمايه گذاران، تحقيقات بسياري درباره پيش بيني سود انجام پذيرفته و هدف همه آن ها افزايش صحت و دقت سود پيش بيني شده بوده است. پيش بيني از اين نظر كه عنصر بنيادين و كليدي در تصميم گيري استفاده كنندگان درون سازماني و همچنين برون سازماني محسوب ميشود، مهم است. بر اين اساس، كارايي و اثر بخشي نهايي هر تصميم، به نتايج رويدادهايي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي دهد. بدين ترتيب تصميمي كارا و اثر بخش خواهد بود كه براساس پيش بيني هايي انجام گيرد كه مبناي آن صحيح بوده باشد. يكي از اين پيش بيني ها، پيش بيني سود بوده كه بايد اطلاعاتي منطقي، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نيز قابل فهم و مربوط باشد. پيش بيني هاي دقيق و به موقع، موجب بهبود تصميم گيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري ميشود. لذا در اين پژوهش با توجه به پيشينه تحقيق، پنج فاكتور مؤثر بر خطاي پيش بيني سود هر سهم را در دو بخش فاكتور هاي مالي (دفعات تجديد نظر و پيچيدگي شركت) و غير مالي(اعتبار حسابرس، تغييرات هيات مديره و قدمت فعاليت شركت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماري، شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماري متشكل از 73 شركت براي سال هاي 89 – 86 ميباشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضيه ها براساس رگرسيون چند متغيره صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر اين است، كه بين فاكتور هاي مالي در نظر گرفته شده تنها متغير دفعات تجديد نظر و از بين متغير هاي غير مالي تنها متغير تغييرات هيات مديره بر دقت پيش بيني سود موثر ميباشند و تاثير ساير متغيرهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق مورد تاييد قرار نگرفت.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات