دانلود پايان نامه بررسي رابطه رضايت مندي زناشويي بر بهزيستي رواني دانشجويان دانش

شنبه 11 شهريور 1396
8:39
ketabpich

تعداد صفحات:157
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيات پژوهش
تعاريف عملياتي و نظري
فصل دوم – ادبيات و پيشينه پژوهش
كيفيت زندگي
ارزيابي كيفيت زندگي
كيفيت زندگي زناشويي
رضايت زناشويي
خوشبختي در زندگي زناشويي و سلامت روان
خوشبختي در زندگي زناشويي و سلامت روان
خانواده، سلامت روان و رضايت زناشويي
رضايت روابط زناشويي در ازدواج
تعريف تعرض جنسي
تعريف عام رضايت
تعريف خاص رضايت (تماس جنسي)
بهداشت رواني يا سلامت روان
تعريف سازمان جهاني
اهميت بهداشت روان
علل افزايش شيوع بيماري هاي رواني
بيماري هاي رواني،علل و انواع
سلامت روان در پرتو پاي بندي به آموزه هاي ديني
دين باوري و سلامت روان
امنيت رواني و سلامت روان، در پرتو ياد خدا
آثار شكرگزاري بر سلامت روان
توكل و سلامت روان
بهداشت رواني در نظام خانواده
بهداشت رواني در سنين و مراحل مختلف رشد
بهداشت رواني در دوره نوجواني
بهداشت رواني در دوره بزرگسالي
بهداشت رواني در دوره پيري
تعريف رضايت
پيدايش رضايت
ابعاد رضايت
عوامل موثر در رضايت زناشويي
رضايت از زندگي زناشويي
عوامل موثر در رضايت مندي زناشويي
ازدواج
تشكيل خانواده
مهم ترين عوامل براي ازدواج هاي موفق
سازگاري زناشويي و سلامت روان
پيشينه بررسي ارتباطات زناشويي
پيشينه پژوهش در ايران
فصل سوم – روش اجراي پژوهش
جامعه آماري پژوهش
نمونه پژوهش
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH
بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه ENRICH
روش نمره گذاري پرسشنامه رضايت مندي زناشويي ENRICH
پرسشنامه سلامت عمومي (GHO) گلدبرگ
روش نمره گذاري پرسشنامه سلامت عمومي
اعتبار و روايي پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ)
طرح پژوهش
روش اجرا
روش تجزيه و تحليل داده
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
آمار توصيفي
آماراستنباطي
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
ضــمائــم
پرسشنامه سلامت عمومي GHQ – 28
پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH
Spss
Abstract

فهرست جداول:
همبستگي هاي بين زير مقياس ها و مقياس كلي GHQ
جدول نمرات برش مقياس هاي پرسشنامه سلامت عمومي
فراواني تحصيلات
فراواني مدت ازدواج
فراواني سن
آمار توصيفي زير مقياس هاي رضايت زناشويي
آمار توصيفي زير مقياس هاي سلامت عمومي
آزمون پيرسون
آزمون پيرسون
آزمون پيرسون
آزمون پيرسون
آزمون پيرسون
رگرسيون چندگانه متغيرها

فهرست نمودار:
تحصيلات
مدت ازدواج
سن پاسخگويان
هيستوگرام رضايت زناشويي
هيستوگرام سلامت عمومي

چكيده:
در اين پژوهش كه بمنظور بررسي رابطه رضايت مندي زناشويي بر بهزيستي رواني دانشجويان (مذكر و مونث) دانشگاه پيام نور كاشان پرداخته شده است. جمعيت آماري كليه دانشجويان متاهل (مونث و مذكر) دانشگاه پيام نور است كه در سال 1391-1390 مشغول به تحصيل بوده اند و حجم نمونه آماري در اين پژوهش 250 نفر است كه از بين دانشجويان متاهل انتخاب شده اند.
طرح پژوهش از نوع آزمايشي و گروهي بوده و نمونه مورد نظر به صورت كاملا تصادفي انتخاب شده اند و در موارد تحقيق از آزمون هاي رضايت زناشويي ان ريچ و سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) استفاده شده است.
تجزيه و تحليل داده ها با كمك آمار توصيفي و تحليل واريانس انجام شد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات