دانلود پايان نامه هويت و عزت نفس

شنبه 11 شهريور 1396
8:39
ketabpich

تعداد صفحات:70
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت موضوع
دلايل انتخاب موضوع
سوالات تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم – موضع گيري هاي نظري و يافته هاي پژوهشي در خصوص موضوع
موضع گيري نظري در خصوص هويت و عزت نفس
تعريف هويت و عزت نفس
شكل گيري هويت
نظريه هاي هويت
نظريه بلوز
نظريه كگان
نظريه لووينگر
نظريه اريكسون
نظريه گلاسر
نظريه هاي عزت نفس
نظر فروم
نظريه اريكسون
نظريه بندورا
نظريه كلي
نظريه مزلو
نظريه راجرز
يافته هاي پژوهشي در خصوص موضوع
نتيجه گيري
فصل سوم – روش پژوهش
روش تحقيق
جامعه و نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار اندازه گيري هويت
پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من
نحوه اجراي پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من
نحوه نمره گذاري پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من
اعتبار و روايي پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من
ابزار اندازه گيري عزت نفس
پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
نحوه اجراي پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
نحوه نمره گذاري پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
اعتبار و روايي پرسشنامه عزت نفس كوپراسميت
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
بررسي جمعيت شناختي
بررسي توصيفي و استنباطي فرضيه ها
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري نهايي
محدوديت ها
پيشنهادات
پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شده
منابع
منابع فارسي
منابع خارجي

فهرست جداول:
توزيع فراواني آزمودني ها بر حسب سن
توزيع فراواني ازمودني ها برحسب وضعيت تاهل
توزيع فراواني آزمودني ها بر حسب تحصيلات پدر
توزيع فراواني آزمودني ها بر حسب تحصيلات مادر
توزيع فراواني آزمودني ها بر حسب رشته تحصيلي
توزيع فراواني بر حسب ترتيب تولد
توزيع فراواني هويت دستيابي و عزت نفس
همبستگي بين عزت نفس و پايگاه هويت دستيابي
توزيع فراواني هويت تعليق و عزت نفس
همبستگي بين عزت نفس و پايگاه هويت تعليق
توزيع فراواني هويت ممانعت و عزت نفس
همبستگي بين عزت نفس و پايگاه هويت ممانعت
توزيع فراواني هويت پراكندگي و عزت نفس
همبستگي بين عزت نفس و پايگاه هويت پراكندگي
نمرات ميانگين واريانس عزت نفس و پايگاهاي هويت دستيابي، تعليق،‌ ممانعت و پراكندگي

مقدمه:
به طورخلاصه ميتوان اظهار داشت كه در فصل اول پژوهش، ابتدا در مورد چگونگي رشد شخصيت و نقش مهم آن در تبيين و تشريح اختلالات روانشناختي مطالبي بيان شد. چرا كه از دير باز مورد توجه روانشناسان بوده است و سهم قابل توجهي در تعيين مسير بهنجار رشد دارد علاوه بر آن دو مولفه ديگر كه در طول تاريخچه روانشناسي بحث ها و نظريات فراواني را به خود اختصاص داده است هويت و عزت نفس ميباشد كه در تمامي اختلالات رواني داراي نقش تعيين كننده اي هستند. همچنين اين دو مسئله بيشتر خود را در دوره نوجواني و جواني نشان ميدهد و نقش كليدي در اين دوران ايفا ميكند. آن چه كه در واقع، پژوهش
حاضر بايد جوابگو باشد، ميزان همبستگي و چگونگي ارتباط هر يك از پايگاه هاي هويت با عزت نفس ميباشد.
همانطور كه در فصل هاي گذشته راجع به آن بحث شد ما در اين پژوهش از نظريات روان شناسان بسياري سود جستيم.
مارسيا در مطالعاتش به اين نتيجه رسيد كه افراد پايگاه هاي تعليق داراي منابع دروني اطمينان و امنيت و عزت نفس پايدار هستند و افراد پايگاه ممانعت و پراكندگي فاقد چنين منابعي هستند. در مطالعه اي ديگر، كرامر، متذكر شد كه افراد پايگاه هاي هويت ممانعت و دستيابي هر دو از عزت نفس بالايي برخوردارند در صورتي كه افراد پايگاه هاي تعليق و پراكندگي كه فاقد تعهد هستند از عزت نفس پاييني برخوردارند گلاسرد وسيني در مورد روابط متقابل عزت نفس و هويت مينويسند: (چگونگي برداشت ها و نظريات ديگران نسبت به ما در روشن كردن هويت ما نقش عمده اي بر عهده دارد. ارزشيابي هاي ما از خودمان در ارتباط با شرايط زندگي، اوضاع اجتماعي و اقتصادي نيز مبين هويت ماست و همچنين تصورات ما درباره وضع جسماني و شيوه لباس پوشيدن، نوع هويت ما را در مقايسه با ديگران نشان ميدهد.
فصل دوم كه شامل عناويني ازجمله موضع گيري هاي نظري در خصوص هويت و عزت نفس كه خود شامل بخش هايي از قبيل تعريف هويت و عزت نفس ميباشد كه در اين بخش به تعريف مفهوم هويت و عزت نفس پرداخته شده است و سپس به بحث شكل گيري هويت پرداخته ميشود طبق نظريه اريكسون در مورد رشد رواني اجتماعي انسان، پنجمين مرحله از رشد رواني – اجتماعي شكل گيري هويت در مقابل پراكندگي ميباشد. او در اين مورد تاكيد دارد كه مراحل رشد هر يك به طور مجزا در درون خود پايان نمي يابد بلكه بهم پيوسته و وابسته است. عوامل مختلفي بر شكل گيري هويت تاثير ميگذارد از جمله: عوامل شناختي، والدين، مدرسه و عوامل اجتماعي – فرهنگي، تربيت تولد و فاصله سني فرزندان در رفتار خود نوجوان و خيال پردازي ها و …
در بخش بعدي نيز به نظريه هاي مربوط به هويت از جمله نظريات بلوز – كگان – لووينگر – اريكون – گلاسر پرداخته ميشود و همچنين در بخش بعدي به نظريه هاي مربوط به عزت نفس از جمله نظريات مردم – اريكسون – بندورا – كلي – مزلو و راجرز
و در دو بخش پاياني به مباحثي از جمله يافته هاي پژوهش در خصوص موضوع و نتيجه گيري نيز پرداخته شده است.
فصل سوم روش پژوهش رامعرفي ميكند. اين روش بصورت همبستگي ميباشد و در نمونه گيري نيز از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده كرده ايم. جامعه مورد مطالعه ما، دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي و سوم دبيرستان شهرستان كاشان ميباشند كه از ميان اين تعداد ما 160 نفر را به عنوان حجم نمونه در اختيار گرفتيم. دو آزمون اجرا شده –آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من و ديگري آزمون عزت نفس كوپراسميت – اجراي آزمون گروهي بود و داخل كلاس و حدود 20 الي 25 دقيقه وقت لازم بود تا آزموني به هر دو آزمون پاسخ دهد. براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرديم و براي بررسي تفاوت ميانگين ها نيز از آزمون استفاده نموديم.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات