دانلود پايان نامه بررسي تاثير صنايع دستي در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

شنبه 11 شهريور 1396
8:40
ketabpich

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف كلي / اصلي / عمومي / علمي
اهداف ويژه / خاص/ جزئي / اجرايي / كاربردي
هدف علمي
هدف كاربردي
اهداف پژوهش حاضر
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيات فرعي
واژگان كليدي پژوهش
صنايع دستي
توسعه اقتصادي
توسعه اجتماعي
توسعه فرهنگي
تاريخچه مطالعاتي
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
چارچوب نظري
ادبيات تحقيق
صنايع دستي جاذبه اي براي گردشگران
توسعه صنايع دستي راهكاري براي ايجاد اشتغال پويا
مشكلات و موانع توسعه صنايع دستي
برهم كنش ميان صنايع دستي و گردشگري و تعاملات با مقوله هاي فرهنگي
رابطه بين صنايع دستي و توريسم
نقش اقتصادي صنايع دستي
نقش صنايع دستي در بالابردن سطح اشتغال
نقش صنايع دستي در ازدياد درآمد سرانه
نقش صنايع دستي در توليد ملي
نقش صنايع دستي در توسعه صادرات
جامعه آماري
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
سنجش روايي و پايايي پرسشنامه
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي پژوهش
متغير مستقل
متغير وابسته
روش تجزيه و تحليل داده ها
يافته هاي تحقيق
آمار توصيفي متغيرهاي پرسشنامه
آمار توصيفي توسعه اقتصادي
آمار توصيفي توسعه اجتماعي
آمار توصيفي توسعه فرهنگي
آمار استنباطي
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
نتايج تحقيق
نتايج فرضيات پژوهش
بررسي فرضيه يك
صنايع دستي كاشان در توسعه اقتصادي آن تاثيرگذار است.
بررسي فرضيه دو
صنايع دستي كاشان در توسعه اجتماعي آن تاثيرگذار است.
بررسي فرضيه سه
ارتقا صنايع دستي كاشان در توسعه فرهنگي آن تاثيرگذار است.
پيشنهادات كلي (عمومي)
پيشنهادات مبتني بر نتايج پژوهش
پيشنهادات به محققان آتي
محدوديت هاي پژوهش
پرسشنامه
منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده:
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير صنايع دستي بر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همچنين بررسي و كشف راهكارهاي جديد براي مسئولين جهت جذب گردشگران و رونق هر چه بيشتر صنايع دستي در كاشان ميباشد. جامعه آماري در اين تحقيق كليه كاركنان ميراث فرهنگي شهرستان كاشان كه بصورت رسمي و قراردادي شامل 64 نفر هستند، مي باشند.
با توجه به محدوديت جامعه آماري براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده نموده و 60 پرسشنامه جمع آوري شد. قلمرو مكاني اين پژوهش شهرستان كاشان و واحدهاي تابعه (آران وبيدگل و قمصر) ميباشد. در اين مطالعه براي گردآوري داده ها از پرسشنامه و اسناد كتابخانه اي و مقالات علمي استفاده شده است. براي برآورد پايايي پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه در مرحله پيش آزمون (pretest) مورد استفاده قرار گرفت و بعد از استخراج، نمرات مربوط به هر پرسشنامه و وارد نمودن آنها به كامپيوتر از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. از آنجا كه ضريب بدست آمده براي متغيرها بالا 60/0 ميباشد ميتوان نتيجه گرفت كه ابزار پژوهش ابزاري پايا و اعتماد پذير ميباشد.
در اين پژوهش از منابع كتابخانه اي و سايت هاي علمي مختلف براي مطالعه اطلاعات موجود در زمينه صنايع دستي استفاده شده است. تمامي تحليل هاي آماري توسط نرم افزار 18 SPSS انجام شده است.
نتيجه: صنايع دستي با ويژگي هايي چون كاربر بودن و ارزش افزوده بسيار بالا، تامين مواد اوليه مصرفي از منابع داخلي، نياز به سرمايه اندك، برخورداري از ابزار كار ساده و بازار ساده فروش محصولات، سبب افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش درآمد سرانه، توسعه صادرات، كسب درآمد ارزي نقش دارد.
گويه هاي پرسشنامه در ارتباط با نقش صنايع دستي در توسعه اقتصادي نشان ميدهد كه بيشتر پاسخگويان كاشان، نقش صنايع دستي در درآمدزايي و عدم نياز به سرمايه گذاري زياد را در توسعه اقتصادي تاثيرگذار مي دانند. همچنين نتايج آماري آزمون تي وابسته فرضيه يك نشان داد كه صنايع دستي در توسعه اقتصادي تاثيرگذار ميباشد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات