دانلود پايان نامه بررسي و ارزيابي رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي در شعب با

شنبه 11 شهريور 1396
8:40
ketabpich

تعداد صفحات:129
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف جرئي
پيشينه پژوهش
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
روش پژوهش
ابزار پژوهش
جامعه آماري پژوهش
نمونه و روش نمونه گيري
اعتبار(روايي) ابزار سنجش
پايايي ابزار سنجش
تجزيه و تحليل داده ها
محدوديت تحقيق
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
تاريخچه بانكداري الكترونيك
بانكداري دوره قديم
بانكداري قرون وسطي (قرون پنج تا پانزدهم ميلادي)
بانكداري در دوره جديد
مفاهيم و تعاريف بانكداري الكترونيك
موارد اهميت بانكداري الكترونيك
بانكداري متمركز الكترونيكي
روش هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك
تلفن بانك
دستگاه خودپرداز (ATM)
دستگاه نقطه پايانه فروش (pos)
دستگاه pin pad
بانكداري اينترنتي
تلفن همراه
روش هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك
پول الكترونيك
چك الكترونيك
كارت هاي الكترونيكي
سطوح بانكداري اينترنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
معايب بانكداري الكترونيك
مشتري
وفاداري
رضايت مشتري
تعريف رضايت مشتري
برنامه اندازه گيري رضايت مشتري
هدف هاي رايج اندازه گيري رضايت مشتري
مديريت ارتباط با مشتريان
ضرورت به كارگيري CRM
مزاياي استفاده از سامانه CRM
راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي در صنعت بانكداري
خدمات
مفهوم خدمت
ويژگي هاي خاص خدمات بانكي
كيفيت خدمات
سروكوآل (ابزار سنجش كيفيت خدمات)
BSQ (ابزار سنجش كيفيت خدمات بانكي)
فصل سوم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
آمار توصيفي
فصل چهارم – بحث و نتيجه گيري
جمع بندي
آزمون فرضيات
نتيجه گيري
پيشنهادها
منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
ضمائم و پيوست ها
پرسشنامه
Spss
Abstract

فهرست اشكال:
تلفن بانك
دستگاه ATM
يك دستگاه POS
دستگاه pin pad
بانكداري اينترنتي
تلفن همراه

فهرست نمودارها:
سهم درگاه هاي خودپرداز و پايانه فروش از عمليات بانكداري الكترونيكي از 85 تا 90
جنس
تحصيلات
سن
هيستوگرام وب سايت
هيستوگرام امنيت
هيستوگرام خدمات
هيستوگرام سرعت

فهرست جداول:
آمار ابزارها و و تجهيزات الكترونيكي تا سال 1390
ميزان استفاده از ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك (سهم انواع مختلف كارت هاي بانكي از 86 تا 90)
نسبت كارت به درگاه هاي مختلف پرداخت از سال 83 تا 90
متوسط تعداد تراكنش درگاه هاي مختلف از سال 85 تا 90
مبلغ تراكنش هاي ماهانه درگاه هاي مختلف به ريال از 85 تا 90
مبلغ متوسط تراكنش هر دستگاه و متوسط مبلغ هر تراكنش درگاه هاي مختلف به ريال از 85 تا 90
فراواني جنسيت
فراواني تحصيلات
فراواني سن
فراواني گويه هاي استراتژي دانش
فراواني گويه هاي امنيت بانكداري الكترونيك
فراواني گويه هاي خدمات بانكداري الكترونيك
فراواني گويه هاي سرعت عمليات
آمار توصيفي متغير وب سايت
آمار توصيفي متغير امنيت
آمار توصيفي متغير خدمات
آمار توصيفي متغير سرعت

چكيده:
در سالهاي اخير صنعت بانكداري به دليل تغيير و تحولات عمده اي كه در زمينه هاي فناوري و توسعه ارتباطات به وجود آمده، تغييرات چشمگيري داشته است. به كارگيري فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري الكترونيكي موجب كاهش فاصله جغرافيايي شده است. و همچنين كاهش فاصله زماني بين بانك و مشتري شد. و همچنين كاهش هزينه هاي ارائه خدمات بانكي و نقل و انتقال پول و افزايش رقابت بين بانك ها شده است. و باعث بالابردن كيفيت خدمات و در نهابت موجب تغيير ساختار هزينه اي بانك ها و بهينه شدن صنعت بانكداري كشور ميگردد. كه به تبع آن ايجاد بستر مناسب و فرهنگ سازي در زمينه بانكداري الكترونيكي مهم ترين عامل پيشبرد اهداف ذكر شده ميباشد. اين پژوهش با هدف بررسي و ارزيابي رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي در شعب بانك ملت شهر كاشان طراحي گرديده است. روش پژوهش توصيفي (پيمايشي) و جامعه آماري شامل كليه اي از مشتريان بانك ملت شهر كاشان شعبه كمال الملك ميباشد. حجم نمونه پژوهش 100 نفر از مشتريان بانك ملت هستند. كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. و پرسشنامه ها بين آنها توزيع گرديد. نتايج آماري آزمون تي نشان داد كه وب سايت، امنيت، خدمات و سرعت عمليات بانك ملت در رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي تاثيرگذار است. همچنين نتايج نشان داد كه ويژگي هاي خدمات بانكداري الكترونيك از جمله سهولت در يادگيري و كاربرد استفاده از آن، مفيد بودن خدمات شامل: عدم محدوديت هاي مكاني و زماني، سرعت بخشيدن به كارها، امنيت اين خدمات و حفاظت از داده هاي شخصي و اطمينان از صحيح بودن آن ها باعث گرايش مشتريان به استفاده از اين خدمات ميشود.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات