دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و اعتياد به اينترنت

شنبه 11 شهريور 1396
8:41
ketabpich

تعداد صفحات:115
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف اصلي
اهداف فرعي
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيات فرعي
قلمرو تحقيق
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
قلمرو موضوعي
روش كار
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
تعريف عملياتي و نظري متغيرها
تعاريف عملياتي متغيير هاي پژوهش
ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
فصل دوم : ادبيات تحقيق
بخش اول – هوش معنوي
هوش
معنويت
هوش معنوي و مولفه هاي آن
مولفه هاي هوش معنوي در اسلام
رشد هوش معنوي
هوش معنوي و سلامت رواني
مقايسه هوش معنوي با هوش هاي ديگر
بخش دوم – اعتياد به اينترنت
اينترنت
اعتياد به اينترنت
تاريخچه اينترنت
اهميت اينترنت در دنياي امروز
جذابيت اينترنت در چيست؟
بررسي ميزان اعتياد به اينترنت و ويژگيهاي شخصيتي
ارتباط نرخ شيوع اعتياد به اينترنت با متغيرهاي شخصيتي
نرخ شيوع اعتياد به اينترنت
اعتياد به اينترنت نوعي اختلال رواني – اجتماعي
ديدگاه نظريه‌هاي روانشناختي
آسيب‌ شناسي رواني اعتياد به اينترنت
انواع آسيب‌هاي فردي و روانشناختي
اختلال‌هاي رواني كاربرد نادرست اينترنت
پيشگيري از اعتياد به اينترنت
بخش سوم – چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
پژوهش هاي داخلي
پژوهش‌ هاي خارجي
نتيجه فصل دوم
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار جمع آوري اطلاعات
روايي و پايايي پرسشنامه
تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
تحليل داده ها
فرضيه اصلي پژوهش
فرضيات فرعي پژوهش
آزمون رگرسيون چندگانه
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج استنباطي ( نقد و بررسي فرضيات)
فرضيه اصلي
فرضيات فرعي پژوهش
پيشنهادات
پيشنهادات براي مديران
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي پژوهش
منابع و مآخذ
فارسي
لاتين
ضمائم
پرسشنامه
خروجي نرم افزار Spss

فهرست جداول:
ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي مورد مطالعه
توزيع افراد بر حسب ميزان اعتياد به اينترنت
آزمون تعيين نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين هوش معنوي و اعتياد به اينترنت
شاخص كفايت مدل رابطه هوش معنوي و اعتياد به اينترنت
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق هوش معنوي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تفكر كلي و بُعد اعتقادي با اعتياد به اينترنت
شاخص كفايت مدل رابطه تفكر كلي و بُعد اعتقادي با اعتياد به اينترنت
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق تفكر كلي و بُعد اعتقادي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين توانايي مقابله و تعامل با مشكلات و اعتياد به اينترنت
شاخص كفايت مدل رابطه توانايي مقابله و تعامل با مشكلات و اعتياد به اينترنت
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق توانايي مقابله و تعامل با مشكلات
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين پرداختن به سجاياي اخلاقي و اعتياد به اينترنت
شاخص كفايت مدل رابطه پرداختن به سجاياي اخلاقي و اعتياد به اينترنت
جدول آزمون تحليل واريانس جهت معني داري مدل رگرسيوني
رگرسيون ساده به منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق پرداختن به سجاياي اخلاقي
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين خودآگاهي و عشق و علاقه با اعتياد به اينترنت
نتايج رگرسيون چندگانه به منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق ابعاد هوش معنوي

چكيده:
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش معنوي و اعتياد به اينترنت مي باشد. تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از بين دبيرستان هاي تيزهوشان استان قم انتخاب شدند. كه از بين حجم نمونه و پرسشنامه هايي كه جمع آوري گرديد تعداد 90 پرسشنامه قابل بررسي بود. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي است.
براي جمع آوري داده هاي مورد نياز آزمون فرضيات اين تحقيق از دو پرسشنامه (هوش معنوي و اعتياد به اينترنت) در قالب انجام عمليات ميداني و توزيع و تكميل پرسشنامه ميان افراد نمونه انتخاب شده است. از نظر موضوعي اين پژوهش بطور عام در محدوده رفتار فردي قرار ميگيرد كه به طور خاص به موضوعاتي چون هوش معنوي و اعتياد به اينترنت بر ميگردد. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تاييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد. بنابراين بمنظور اندازه گيري قابليت اعتماد كه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداري قرار گرفت. ضريب آلفاي بدست آمده در اين مطالعه براي متغيرهاي هوش معنوي و اعتياد به اينترنت به ترتيب 880/0 و 928/0 بوده است در اين پژوهش جهت بررسي داد ه هاي آماري از نر م افزار 20 SPSSاستفاده شده است فرضيه اصلي تحقيق حاضر عبارتست از اينكه‌ بين هوش معنوي با اعتياد به اينترنت در دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد. كه فرضيه مورد تاييد قرار ميگيرد. نتايج پژوهش نشان داد كه متغير هاي هوش معنوي و اعتياد به اينترنت همبستگي زياد و در جهت عكس دارند، يعني با افزايش هوش معنوي ميزان اعتياد به اينترنت كاهش ميابد. بنابراين افرادي كه ميزان هوش معنوي آن ها بيشتر است، اعتياد به اينترنت كمتري دارند. بنابراين نتيجه ميگيريم كه بين هوش معنوي و اعتياد به اينترنت رابطه معنادار وجود دارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات