دانلود پايان نامه بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

شنبه 11 شهريور 1396
8:44
ketabpich

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليــات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
پيشينه پژوهش
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم مشتري و رضايت مندي مشتري
تعاريف مديريت ارتباط با مشتري
تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري
مديريت ارتباط يكپارچه با مشتري (i-CRM)
بررسي مباني نظري مديريت ارتباط با مشتري
پيشينه و سير تكامل مديريت ارتباط با مشتري
پيش از مرحله تجارت الكترونيك
دوره پيش از كسب و كار الكترونيك
مرحله رشد كسب و كار الكترونيك
اهداف CRM
اهداف CRM از ديدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر كالاكوتا و رابينسون
اهداف CRM از ديدگاه گالبريث و راجرز
ديدگاه هاي مختلف در مورد مديريت ارتباط با مشتري
ديدگاه اول – تلقي CRM به عنوان يك فرآيند
ديدگاه دوم – تلقي CRM به عوان يك استراتژي
ديدگاه سوم – تلقي CRM به عنوان فلسفه
ديدگاه چهارم – تلقي CRM به عنوان يك توانمندي
ديدگاه پنجم – تلقي CRM به عنوان تكنولوژي
مزاياي مديريت ارتباط با مشتري
عوامل مؤثر در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
ريشه اصلي E-CRM تعريف و تمايز
تعريف E-CRM
اهداف مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي
انواع مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي
مزاياي استفاده از E-CRM به صورت كاربردي نسبت به بازاريابي رسانه اي سنتي
نقش اينترنت در E-CRM
تاثير بهبود كسب و كارهاي اينترنتي در پياده سازي E-CRM
مراحل پياده سازي E-CRM
منافع اقتصادي حاصل از كاربرد E-CRM
چالش هاي موجود در مسير E-CRM
نمونه هاي كاربردي در استفاده موفق از E-CRM
نوآوري در بازاريابي و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به كارگيري فناوري اطلاعات
ويژگي ها و جايگاه E-CRM
شش «e» كليدي در E-CRM
جايگاه اقتصادي E-CRM
تعريف تجارت الكترونيك
جايگاه تجارت الكترونيك
چالش بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك
تعريف بانكداري الكترونيك
سرويس‌هاي بانك الكترونيك
شاخه‌هاي بانكداري الكترونيك
كانال‌هاي بانكداري الكترونيك
مزاياي بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك؛ تيغ دولبه فرصت و تهديد
پست بانك
تاريخچه پست بانك در ايران
اهداف و وظايف دفاتر پيشخوان
امور خدماتي پست بانك
خدمات ارزي پست بانك به شرح ذيل است
خريد و فروش ارز
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ارزي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزي
نتيجه گيري
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري مورد بررسي
نمونه شيوه نمونه گيري
واحد تحليلي
روش و ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي ابزار سنجش
روايي
پايايي
پايايي پژوهش
روش هاي تحليل آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
فرضيه هاي پژوهش و تحليل داده ها
نتايج توصيفي
تاثير متغيرهاي توصيفي بر متغيرهاي اصلي پژوهش
نتايج استنباطي
نتايج آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتايج تحقيق
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهاد
پيشنهادات محقق
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
ضــمائــم
پرسشنامه
امتياز و تفسير بندي
خروجي نرم افزار Spss

فهرست جداول:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتريان
بررسي اثر متغيرهاي توصيفي بر روي متغيرهاي اصلي پژوهش

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سن
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصيلي
توزيع فراواني و درصد كاركنان مورد مطالعه بر حسب سابقه كار
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 1
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 2
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 3
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 4
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 5
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 6
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 7
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 8
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 9
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 10
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 11
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 12
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 13
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 14
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 15
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 16
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 17
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 18
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 19
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 20
ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به گويه 21
ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك
سطح توجه به حفاظت و مراقبت از مشتريان

چكيده:
در سالهاي اخير واژه مديريت ارتباط با مشتري توجه فراواني را در حوزه بازاريابي و فناوري اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه درگير شده اند؛ و مفهوم CRM را كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتري است، توسعه داده اند. سازمان ها بطور گسترده اي تشخيص داده اند كه مشتريان مهم ترين دارايي شان هستند و به روابط با مشتريان بعنوان مبادلاتي سودمند و متقابل و نيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارند مي نگرند. اين سيستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفايل و تاريخچه مشتريان زمينه مهمي از فرآيندهاي اصلي شركت به خصوص در حوزه بازاريابي، فروش و خدمات به مشتري را پشتيباني ميكنند.
با ظهور اينترنت و توسعه تجارت الكتروني، نحوه تجارت و داد و ستد شكل تازه اي به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الكترونيكي، شركت ها در معرض رقابت سنگيني قرار گرفته اند. موج تجارت الكترونيكي تقريباً همه شركت ها را در تمامي اقتصاد ها تحت تأثير قرار داده است و اين شركت ها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الكترونيكي هستند. اين پژوهش در خصوص بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك مي باشد كه مشتمل بر تعريف مشتري و رضايت مندي او، تعريف مديريت ارتباط با مشتري و مزايا و اهداف آن، تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري و مزاياي آن، تعريفي از تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و پست بانك است. روش پژوهش در اين تحقيق آماري – توصيفي ميباشد كه داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه وارد برنامه SPSS شده و تحليل داده ها به صورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه آماري انتخاب شده 45 نفر ميباشد كه در دفاتر پست بانك هاي كاشان مشغول به كار هستند و نمونه انتخاب شده 31 نفر است؛ كه با استفاده از جدول مورگان تعيين شده است پرسشنامه اين پژوهش داراي 21 سوال ميباشد. كه سوالات 1تا13 براي سنجش ضرورت اجراي (E-CRM) و از سوال 14تا 21 براي سنجش توجه به حفظ و مراقبت مشتري ايجاد شده. با توجه به بررسي هاي انجام شده حدود 84 درصد از پاسخگويان معتقدند كه اجراي مديريت ارتباط با مشتري در سازمان يك امر ضروري است. همچنين 41.4 درصد پاسخگويان معتقدند كه تا حدودي به حفاظت و مراقبت از مشتريان خود توجه دارند و اكثريت آن ها يعني 80.6 درصد معتقدند به حفاظت و مراقبت از مشتريان خود كاملاً توجه دارند و رضايت مشتريان را يك موضوع مهم تلقي ميكنند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك و حفظ و نگهداري مشتريان با اطمينان 95% و در سطح خطاي) sig=11%) كوچكتراز 0.05 معنادار است. بنابراين بين دو متغير مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك و حفظ و نگهداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين از بين تمامي متغيرهاي توصيفي مطرح شده (سن، سابقه كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، جنسيت)، متغير سن با توجه به ضريب خطاي كوچكتر از 0.05 (sig=42% ) بر روي متغير مديريت ارتباط با مشتري (E-CRM) و متغير سابقه كار با توجه به ضريب خطاي كوچكتر از 0.05 (sig=46%) بر روي متغير مراقبت و حفاظت از مشتري تأثير گذار بوده اند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات