دانلود پروژه ارزيابي و بررسي عزت نفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان شركت سايپا

شنبه 11 شهريور 1396
8:44
ketabpich

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات پژوهش
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت و اهميت انجام پژوهش
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
متغيرهاي پژوهش
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات پژوهش
تعريف عزت نفس
عزت نفس
ويژگي هاي شخصي كه عزت نفس بالا دارد
ويژگي هاي شخصي كه عزت نفس پايين دارد
عوامل موثر بر عزت نفس
نظريات عزت نفس
رضايت شغلي
تلفيق زندگي كاري و خانوادگي
رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي
عوامل موثر در رضايت شغلي
افزايش رضايت شغلي
غني‌سازي شغلي
مشاركت در تصميم‌گيري‌ها
زمان كاري شناور
رضايت شغلي در سازمان
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
تاثير رضايت شغلي در موفقيت سازماني
رضايت دروني و رضايت بيروني
رضايت شغلي كاركنان كليد طلايي رضايت مشتريان
نظريات رضايت شغلي
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه وروش نمونه گيري
ابزار سنجش
روش تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم : تحليل توصيفي
آمار توصيفي
جداول نمرات
آمار استنباطي
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
خلاصه
نتيجه گيري
پيشنهادات مربوط به افزايش رضايت شغلي
پيشنهاد براي بالا بردن عزت نفس
منبع

فهرست جداول:
فراواني و درصد فراواني
فراواني و درصد فراواني سن
فراواني و درصد فراواني سابقه كاري
فراواني نمرات عزت نفس زنان و مردان
فراواني نمرات رضايت شغلي زنان و مردان
ميزان همبستگي عزت نفس مديران و رضايت شغلي كاركنان
ميزان رابطه سن كاركنان با رضايت شغلي آنان
ميزان رضايت شغلي كاركنان زن و مرد
تفاوت عزت نفس در ميان زنان و مردان
ميزان رابطه سابقه كاري كاركنان با عزت نفس آنان

بيان مسئله:
جوامع امروزي را جوامع سازماني مينامند زيرا در اين جوامع انسانها هر جايي كه زندگي ميكنند و هر كاري كه انجام ميدهند با سازمان هاي مختلف در ارتباط اند و سازمانها بخشي از زندگي روزانه همه مردم را تشكيل داده است.
امروزه نقش و اهميت شخصيت مديران در رشد و بقاي سازمان امري شناخته شده است. سوالي كه ذهن همه صنعت گران را به خود مشغول ساخته اين است كه آيا مديران در شكل گيري خلاقيت و نوآوري كاركنان سهم دارند ؟ تنها ميتوانيم بگوييم كه اين روند توسط مديران زماني به بهترين شكل خود محقق ميشود كه اگر مديران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند، ميتوان اميدوار بود كه كاركنان بتوانند با رضايت شغلي بيشتر به انجام امر بپردازند.
بنابراين ميتوان اين گونه پنداشت كه عدم تعادل رواني؛ عزت نفس پايين و رضايت شغلي كم مي تواند بر روند رو به رشد سازمان آثاري منفي بر جاي ميگذارد. لذا بايد اطلاعاتي در باره اين جنبه هاي شخصيتي و شغلي مديران و كاركنان در اختيار داشت تا در صورتي كه هر كدام از اين جنبه ها نواقص و نقاط صعفي وجود دارد، با اقدامات شايسته اصلاح و بهبود يابد. از همين رو در اين پژوهش سعي شده كه با مطالعه روي ميزان عزت نفس مديران و رضايت شغلي كاركنان به اين امر مهم دست يابيم كه سازمان چه تاثيري ميتواند داشته باشد تا افراد از جمله مديران و كاركنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظيفه نمايند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات