دانلود پايان نامه بررسي اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مد

شنبه 11 شهريور 1396
8:45
ketabpich

تعداد صفحات:156
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
حدود مطالعاتي
قلمرو موضوعي
قلمرو زماني
قلمرو مكاني
واژگان كليدي و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
كيفيت حسابرسي
چارچوب كيفيت حسابرسي
مباحث نظري و شواهد تجربي در باب كيفيت حسابرسي
تقاضا براي كيفيت حسابرسي
عرضه كيفيت حسابرسي
رابطه بين اجزاي كيفيت حسابرسي
محصولات كيفيت حسابرسي
خلاصه محصولات كيفيت حسابرسي
اندازه حسابرس
تخصص گرايي در صنعت
دوره تصدي حسابرس
تعريف جريان وجوه نقد آزاد
محاسبه جريان وجوه نقد آزاد
جريان وجوه نقد آزاد و مشكلات نمايندگي ناشي از آن
نظريه مديريت سود
ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود
منتخب نظريه هاي رقيب
نظريه شركت
رويكرد هزينه قراردادها
مديريت سود
فرضيه هاي طرح پاداش
فرضيه هاي قرارداد بدهي
فرضيه هاي هزينه هاي سياسي
انگيزه هاي مديريت سود
تامين انتظارات تحليل گران مالي
به منظور جلوگيري از مشكلات تعهدات استقراض و تلاش براي كم كردن هزينه هاي سياسي
هموارسازي سود طي يك دوره زماني بلند مدت با رشد مناسب
تامين كردن احتياجات طرح پاداشي
تعويض مديريت
مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
مفاهيم مختلف سود
سود
اهداف گزارشگري سود
پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود
فوائد سود براي سرمايه گذاران
تئوري نمايندگي
انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
قرارداد بر مبناي رفتار يا زمان
قرارداد بر مبناي نتيجه يا محرك
هموار سازي سود
انواع هموار سازي سود
روش هاي هموارسازي سود
حسابداري تعديلات جامع
حساب سازي
تبيين رابطه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي
بحث كلي
پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه پژوهش حاضر
پژوهش هاي انجام شده برون از كشور
پژوهش هاي انجام شده درون كشور
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش پژوهش
پرسش هاي تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري
نمونه آماري
فرضيه هاي پژوهش
گرد آوري اطلاعات
تابع هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش
آزمون كولموگوروف – اسميرنوف (K-S)
آزمون دوربين – واتسون (DW)
دياگرام پراكنش و معادله خط
تحليل رگرسيون
ضريب همبستگي پيرسون
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آزمون نرماليتي
بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها
بررسي مدل با استفاده از تحليل رگرسيوني
تفسير مدل
رگرسيون چندگانه حاصل از روش گام به گام
تفسير مدل
آزمون فرضيه ها
بررسي اعتبار مدل
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج آزمون فرضيه ها
نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول
نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول
نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم
نتيجه گيري
پيشنهادها
پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش
پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي پژوهش
پيوست ها
خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
مطالعات بررسي كننده همبستگي بين اجزاي كيفيت حسابرسي
خلاصه مطالعات انجام شده پيرامون محصولات كيفيت حسابرس
آماره
فراواني
آزمون كولمو گرو – اسميرينو
همبستگي
تحيل واريانس
خلاصه مدل
برآورد ضرايب
خلاصه مدل رگرسيون چند گانه

فهرست نمودارها:
نشان دهنده، چارچوب تحليلي پژوهش در يك نگاه
چارچوب كيفيت حسابرسي
چارچوب و طبقات پژوهش كيفيت حسابرسي
انواع هموارسازي سود
ناحيه رد يا عدم رد فرض صفر

چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. به عبارت ديگر در اين پژوهش سعي شده است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا بالا بودن كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي تواند رابطه بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود را ضعيف كند يا خير؟ براي پاسخ گويي به اين پرسش نمونه اي به تعداد 64 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1384 تا 1388 مورد بررسي قرار گرفت. در اين پژوهش و متغير كيفيت حسابرسي نيز با استفاده از دو معيار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در اين تحقيق از مدل لن و پلسن براي تعيين جريانهاي نقد آزاد واحد تجاري استفاده ميشود. متغير مديريت سود با استفاده از مدل جونز، 1995 ارزيابي قرار گرفت. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدلهاي رگرسيون در سطح معني داري 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضيح است كه از ضرايب هبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني داري 95 درصد نيز استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه در حالت كلي بين مديريت سود و جريان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داري وجود دارد سپس به بررسي اثر معيارهاي اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهايت كيفيت حسابرسي بر روي ارتباط بين جريان وجه نقد آزاد و مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده. كه در اين تحقيق ارتباط معنا دار و مستقيم بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود و وجود دارد و اثر كيفيت حسابرسي و ارتباط بين جريان نقد آزاد و مديريت سود معني دار و معكوس است بدين معني كه كيفيت حسابرسي باعث كم شدن ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود ميشود.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات