دانلود پايان نامه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

شنبه 11 شهريور 1396
8:45
ketabpich

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه و پيشينه تاريخي
بخش اول – مقدمه و كليات و معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي
مقدمه
تعريف مساله
سوال هاي اصلي تحقيق
فرضيه‌هاي تحقيق
هدف‌هاي تحقيق
روش تحقيق
سابقه تحقيق
معاني حق و صدق نزد حكماي اسلامي
تمايز حق و صدق
راي مشهور حكماي اسلامي
نظريه برخي از فيلسوفان غربي
نظريه شهيد مطهري
بخش دوم – پيشينه تاريخي نظريه مطابقت صدق
سابقه نظريه مطابقت در يونان
مطابقت از نظر افلاطون
نظريه مطابقت از ديدگاه ارسطو
نظريه مطابقت از نظر فارابي
نظريه مطابقت از ديدگاه ابن سينا
نظريه مطابقت از ديدگاه سهروردي
بخش سوم – آيا نظريه مطابقت تعريف صدق است يا ملاك آن
تمايز تعريف صدق و ملاك صدق
ديدگاه برخي از فلاسفه اسلامي
ديدگاه برخي از فلاسفه غربي
نقد و بررسي
فصل دوم – تئوري صدق از نظر منطق دانان غربي
بخش اول – نظريه مطابقت
توضيح نظريه مطابقت
نظريه مطابقت در نظر منطق دانان جديد غرب
مطابقت و اتميسم منطقي
اشكالات نظريه مطابقت
بخش دوم – تئوري هماهنگي
تئوري هماهنگي يا سازگاري
اصل ارتباط دروني
درجات صدق
ايرادات نظريه هماهنگي
بخش سوم – تئوري عمل گرايانه
تئوري عمل گرايانه
نظريه شيلر
نقد و بررسي اين نظريه
بخش چهارم – تئوري زيادتي صدق
تئوري زيادتي صدق
اشكالات نظريه زيادتي صدق
بخش پنجم – نظريه غير توصيفي صدق
نظريه غير توصيفي صدق
اشكالات نظريه غير توصيفي صدق
بخش ششم – نظريه سمانتيكي صدق تارسكي
تبيين نظريه سمانتيكي تارسكي
مفهوم صدق به عنوان موضوع نظريه معنا شناختي تارسكي
تعريف صدق در نظريه معناشناسي تارسكي
فصل سوم – نظريه مطابقت صدق از نظر فيلسوفان و منطق دانان مسلمان
بخش اول – آيا مطابقت مربوط به علوم حضوري است يا حصولي
تعريف علم حضوري و حصولي
رابطه مطابقت با علم حضوري و حصولي
راهيابي خطا در علم حضوري
بخش دوم – نظريه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات يا تصديقات
بخش سوم – رابطه خبر با صدق و كذب
تحليلي كه صدق و كذب پذيري را تعريف قضيه ميداند
تحليلي كه صدق و كذب پذيري را ملاك تمايز قضيه ميداند
اشكال پارادكس دروغگو بر هر دو تحليل
بخش چهارم – مناط صدق و كذب قضايا
بررسي اجمالي اختلاف حكما در تقسيم قضايا
صدق و كذب در انواع قضايا
قضاياي خارجيه
قضاياي ذهنيه
قضاياي حقيقيه
بخش پنجم – معاني نفس الامر
نفس الامر به معناي عالم امر و عقول مجرده
نفس الامر به معني في نفسه
نفس الامر به معناي عالم ثبوت اشياء
نقد و بررسي معاني ذكر شده از نفس الامر
بخش ششم – مطابقت در مباحث وجود ذهني
مطابقت در مباحث وجود ذهني
اهميت بحث وجود ذهني
تاريخچه وجود ذهني
تبيين نظريه وجود ذهني
آيا انحفاظ ماهيت از لوازم نظريه مطابقت است يا از مبناي آن
بخش هفتم – نظريه مطابقت از ديدگاه برخي از فيلسوفان مسلمان
نظريه ملاصدرا درباره مطابقت
حكيم سبزواري
علامه طباطبايي
شهيد مطهري
استاد مصباح يزدي
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
درباره تئوري صدق در ميان فيلسوفان و منطق دانان جهان شش نظريه وجود دارد رايج ترين و قديمي ترين آن ها نظريه مطابقت است كه سابقه آن به يونان و ارسطو ميرسد هر چند در آثار ارسطو بطور مستقل به اين بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامي بطور قطع و بدون ترديد به اين نظريه معتقدند و همچنين بسياري از فيلسوفان مغرب زمين در تعريف صدق قضايا به نظريه مطابقت قائلند.
اساس نظريه مطابقت اين است صدق قضيه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و اين مسأله مبتني بر دو اصل است اول اينكه واقعيتي هست و دوم اينكه ذهن ما قادر به كشف واقعيت ميباشد.
فيلسوفان غربي در مورد صدق به تئورهاي ديگر معتقدند كه اين تئوري ها عبارتند:
1) تئوري هماهنگي – اين نظريه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آن ها معتقدند كه صدق يك گزاره تنها به معناي سازگاري آن با نظامي از قضاياي ديگر عقلي است. و برخي از پوزيتويست‌ها از اين تئوري دفاع كرده‌اند و برخي از اين ها معتقد بودند كه قضاياي حسي و تجربي صدقشان از راه مطابقت معلوم ميشود و قضاياي كه تجربي و حسي نيستند صدقشان به وسيله سازگاري آن ها با گزاره‌هاي آزموده شده بدست مي آيد و بعضي از پوزيتويست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضايا ارتباط دروني ميان خود باورها است.
2) تئوري عمل گرايانه :- پيرس و جيمز و ديوئي از طرفداران اين تئوري هستند و آن ها در معناداري معتقدند كه معناي يك لفظ عبارت از پيامد عملي يا تجربي آن.
3) تئوري زيادتي صدق – طرفداران اين نظريه معتقدند كه محمول صادق و كاذب زايد است و ميتوان آن ها را حذف كرد و هيچ تأثيري در جمله ندارند.
4) نظريه غير توصيفي صدق – معتقدان به اين تئوري ميگويند كه صدق و كذب كلمات توصيفي نيستند بلكه كلمات انجازي و تاييدي و انشايي هستند.
5) نظريه سمانتيكي صدق تارسكي – تارسكي ضمن قبول نظريه صدق ارسطويي با ارائه نظريه زبان و فرا زبان به بازسازي اين تئوري پرداخته تا از شبهات و پارادوكس‌هاي كه در زبان پيش مي آيند جلوگيري كند و از نظر وي صدق و كذب عناصر فرا زباني هستند در حالي كه راست و دروغ عناصر زباني هستند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات