دانلود پروژه طراحي پست 20 كيلو ولت و تجهيزات آن

شنبه 11 شهريور 1396
8:47
ketabpich

تعداد صفحات:98
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي
پست 20 كيلو ولت خازن گذاري شده
پست 20 كيلو ولت زمين كننده نوتر سيستم
انواع ترانسفورماتورها
اهداف
تعاريف
عنصر پست 20 كيلو ولتي
واحد پست 20 كيلو ولتي
بانك پست 20 كيلو ولتي
تجهيزات پست 20 كيلو ولت
وسيله تخليه پست 20 كيلو ولت
ترمينال هاي خط
ولتاژ نامي Un
سطح عايقي U1
خروجي نامي
جريان نامي
تلفات پست 20 كيلو ولت
تانژانت زاويه تلفات (tan)
حداكثر ولتاژ سيستم Um
دماي هواي محيط
دماي هواي خنك كننده
دماي افزايش يافته ناشي از محفظه پست 20 كيلو ولت
دماي استاندارد آزمايش
طراحي و ساخت
توان واحد پست 20 كيلو ولتي
اضافه بار قابل قبول
حداكثر ولتاژ قابل قبول
حداكثر جريان قابل قبول
پلاك شناسايي پست 20 كيلو ولت
مشخصات كلي پست 20 كيلو ولت
تعاريف
جريان نامي دائمي
آزمايشات معمول (Routine tets)
اندازه گيري مقاومت اهمي سيم پيچ
كليات
پست 20 كيلو ولت نوع خشك
پست 20 كيلو ولت نوع روغني
كنترانس ها
مقدمه
معرفي
طراحي
تعاريف
جريان دائم نامي IN
جريان هجومي نامي
اندوكتانس نامي
فاكتور Q
جريان هجومي نامي
سطح عايقي
افزايش دما
پلاك شناسايي
اطلاعاتي كه بايد هر ترانسفورماتور داده شود
آزمايش ها
آزمايش هاي معمول
اندازه گيري مقاومت سيم پيچ
اندازه گيري اندوكتانس
آزمايش تحمل منبع ولتاژ مجزا
آزمايش تحمل اضافه ولتاژ القايي
تلرانسلها
مقدمه
معرفي
طراحي
تعاريف
جريان نامي با فركانس سيستم IN
ولتاژ نامي با فركانس سيستم
جريان نامي با فركانس تنظيم IA
ولتاژ نامي با فركانس تنظيم UA
فركانس تنظيم نامي fA
اندوكتانس نامي LA
فاكتور Q نامي QA
جريان كوتاه مدت نامي IKN
مقادير نامي
مقادير ولتاژ و جريان نامي
جريان كوتاه مدت نامي
فاكتور Q نامي
ضعيف ولتاژ و جريان
سطح عايقي
پلاك شناسايي
اطلاعاتي كه بايد براي هر ترانسفورماتور داده شود
آزمايش ها
اطلاعات كلي در مورد آزمايش هاي انجام شده، نمونه و خاص در بخش هاي بعدي آمده است.
اندازه گيري اندوكتانس
آزمايش تحمل اضافه ولتاژ القايي
اندازه گيري فاكتور Q
اندازه گيري تلفات
تعيين نحوه افزايش دما
تلرانس
مقدمه
طراحي
تعاريف
سيم پيچ اصلي
ولتاژ نامي
جريان زمين نامي
مقادير نامي
ولتاژ نامي سيم پيچ اصلي
جريان زمين نامي
امپدانس توالي صفر نامي
سطح عايق
پلاك شناسايي
نوع ترانسفورمر يا ترانسفورماتور
آزمايش ها
آزمايش هاي نمونه
آزمايش هاي خاص
اندازه گيري امپدانس توالي صفر
افزايش درجه حرارت در جريان زمين نامي
تعيين توانايي تحمل جريان كوتاه مدت
تلرانسها
آزمايشات پست 20 كيلو ولت
كليات آزمايش هاي پست 20 كيلو ولت به دو نوع زير ميباشند
جزئيات آزمايشات
تلفات پست 20 كيلو ولت
آزمايش معلول
آزمايش نمونه
آزمايش پايداري حرارتي (آزمايش نمونه)
آزمايشات ولتاژ
براي واحدهاي پست 20 كيلو ولتي
براي بانك هاي پست 20 كيلو ولتي
آزمايش يونيزاسيون پست 20 كيلو ولت (آزمايش نمونه)
سطوح عايقي و ولتاژهاي تست بين ترمينال پست 20 كيلو ولت و زمين
مقدمه
معرفي
تعاريف
ولتاژ نامي
جريان نامي
محدوده تنظيم
سيم پيچ كمكي
سيم پيچ ثانويه
ولتاژ نامي
جريان نامي
محدوده تنظيم
افزايش درجه حرارت سيم پيچ
سطح عايقي
پلاك شناسايي
آزمايش ها
آزمايش هاي نمونه
آزمايش هاي خاص
اندازه گيري ولتاژ بي باري
آزمايش افزايش درجه حرارت
آزمايش هاي دي الكتريك
براي عايق غيريكنواخت
تلرانس ها
مقدمه
معرفي
حالات مطالعه شده‌ ترانسفورماتور و نتايج تشخيصي سيستم
ايجاد سيستم
انتخاب روشهاي گوناگون تفسير خطاي پست
داده‌هاي تحليل گاز محلول در روغن (خطاي پست) براي كاربر
تست براي شرايط خطا دار ترانسفورماتور
تشخيص خطاهاي ترانسفورماتور
روش نسبيت چهارگانه‌ راجر
ضميمه A 82
ضميمه B 83
ضميمه c 84
ضميمه D 85
ضميمه E 86
ضميمه F 86
ضميمه G 87

منابع و ماخذ[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات