دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در باز

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:192
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
چارچوب نظري
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف علمي تحقيق
اهداف كاربردي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول) نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري
تعاريف مختلف سرمايه فكري
بخش دوم) مدلهاي طبقه بندي سرمايه فكري
ادوينسون و مالونه
روس و همكارانش
بونتيس
بروكينگ
سويبي
استوارت
يوستك و همكارانش
پتي
چن و همكارانش
پتي و گويتر
هانناس و لوونداهل
طبقه بندي مر و اسچوما
ليم و داليمور
طبقه بندي نورتون و كاپلان
طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك
بخش سوم) روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
طبقه بندي روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
ارزش افزوده اقتصادي
كارت نمره متوازن
ترازنامه نامرئي
كنترل دارايي هاي ناملموس
روش جهت يابي تجاري اسكانديا
شاخص سرمايه فكري
نرخ بازده داراييها
روش تشكيل سرمايه بازار
كارگزار تكنولوژي
روش سرمايه فكري مستقيم
روشهاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري
مدل مديريت سرمايه فكري
كيوي توبين
هوش سرمايه انساني
مدل كارگزار فناوري
روش ارزش گذاري جامع
ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدلهاي سنجش سرمايه فكري
طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد كلاينت و دارن
روشهاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري
روشهاي برآورد ارزش بازاري سرمايه
روشهاي برگشت داراييها
روشهاي كارت امتياز
نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخص هاي عملكرد مالي شركت ها
محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك
شاخص هاي عملكرد مالي
بخش پنجم) سوابق تحقيق
پژوهشهاي مشابه انجام شده در داخل
پژوهشهاي مشابه انجام شده در خارج از كشور
تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه داخلي
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
روشهاي گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
مدل مفهومي تحقيق
جامعه آماري تحقيق
آزمون فرضيه ها
روش تجزيه و تحليل داده ها
آزمون همبستگي
رگرسيون چندگانه
آزمون نرمال بودن (كولموگروف- اسميرنوف)
آزمون خود همبستگي(دوربين –واتسن)
چند هم خطي
شيوه اندازه گيري متغيرهاي پژوهش
متغير هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
شاخص هاي توصيفي متغيرها
روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
بررسي اعتبار مدل
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته
تجزيه و تحليل فرضيه اول
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي سوم : بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي (P/E) شركت از شاخص هاي ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي اول : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
فرضيه اصلي دوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت سودآوري به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي سوم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي فعاليت به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي چهارم : بين مولفه هاي سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
آزمون فرضيه فرعي پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخص ASR از معيارهاي بازده سرمايه رابطه وجود دارد
نتيجه آزمون فرضيه اصلي چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت هاي بازده سرمايه به عنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي پنجم : ارتباط معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVA به عنوان معيار نوين عملكرد مالي شركت وجود دارد
آزمون فرضيه اصلي ششم : بين اندازه شركت با ميانگين سرمايه فكري و عملكرد مالي رابطه معني داري وجود دارد
خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها
نتيجه فرضيه فرعي اول
نتيجه فرضيه فرعي دوم
نتيجه فرضيه فرعي سوم
نتيجه فرضيه اصلي اول
فرضيه اصلي دوم
نتيجه فرضيه اصلي سوم
فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي چهارم
نتيجه فرضيه اصلي پنجم
نتيجه فرضيه اصلي ششم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
اسامي شركت هاي نمونه انتخاب شده و ميانگين سرمايه فكري محاسبه شده
خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
طبقه بندي پتي و گويتر
ويژگيهاي اصلي سيستم اندازه گيري
مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري (رودو و ليلرت)
خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
روشهاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اريك سويبي)
شاخص ها و گروه هاي سنجش عملكرد مالي شركت ها
خلاصه جامعه آماري و حجم نمونه ها
شاخص ها و گروه هاي عملكرد مالي
شاخص هاي توصيف كننده متغيرها تحت شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي وابسته تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي مستقل تحت شاخص هاي مركزي به تفكيك سال
آزمون نرمال بودن – متغير وابسته
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و بازار به ارزش دفتري
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و ارزش دفتري به بازار
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
تحليل واريانس رگريسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضرايب معادله رگرسيون بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معني داري و تعداد نمونه آماري بين متغير مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت P/E
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت P/E
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي ارزش بازار (P/E .TOBIN Q. MBV)
ضريب همبستگي پيرسون، سطح معنا داري و تعداد نمونه آماري بين مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها
ضريب همبستگي، تعيين وآزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري – بازده دارايي ها (ROA)
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت سودآوري (ROA)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون مولفه هاي سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارايي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با نسبت فعاليت
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
تحليل واريانس رگرسيون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوربين واتسون سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده دفتري صاحبان سهام ROE
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
تحليل واريانس رگرسيون بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين رمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با بازده صاحبان سهام ASR
ضريب مولفه هاي سرمايه فكري و شاخص هاي بازده سرمايه (ROE .ASR)
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني داري مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي
تحليل واريانس رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي EVA
ضريب همبستگي، تعيين و آزمون دوريبن واتسون بين مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضرايب معادله رگرسيون مولفه هاي سرمايه فكري باارزش افزوده اقتصادي
ضريب همبستگي پيرسون و سطح معني اندازه شركت و مولفه هاي سرمايه فكري با عملكرد مالي
تجزيه و تحليل ضرايب معادله رگرسيون اندازه شركت، سرمايه فكري و شاخص هاي عملكرد مالي
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
طرح ارزش اسكانديا
مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس
طبقه بندي سويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود
مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آن ها
طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل
طبقـــه بندي لــوونداهــل
طبقه بندي ليم و داليمور
چارچوب كارت امتيازي متوازن
طبقه بندي كنفدراسيون تجاري دانمارك
شبكه منابع و فعاليت هاي ناملموس
مدل طبقه بندي دارايي هاي يك شركت
مدل تبييني تحقيق
نمودار پراكندگي متغير ارزش بازاري به دفتري
نمودار مقايسه اي بين مولفه هاي سرمايه فكري و مجموع ارزش بازاري به دفتري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و نسبت TOBIN Q طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت TOBIN Q
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت P/E طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت نسبت P/E
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت سودآوري طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت سودآوري
نمودار مقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و مجموع نسبت فعاليت طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير نسبت فعاليت
نمودار مقايسه اي سرمايه فكري و بازده دفتري صاحبان سهامROE طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده دفتري صاحبان سهام ROE
نمودار مقايسه اي بين سرمايه فكري و بازده صاحبان سهام ASR طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير بازده صاحبان سهام ASR
نمودارمقايسه اي بين مجموع سرمايه فكري و ارزش افزوده اقتصادي طي بازه زماني 7 ساله
نمودار پراكندگي متغير ارزش افزوده اقتصادي

چكيده:
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند، اقتصادي كه در آن دانش و دارايي هاي نامشهود بعنوان مهم ترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. يكي از اجزاي دارايي نامشهود سرمايه فكري ميباشد كه تاثير مهمي بر عملكرد و پياده سازي استراتزيك سازمان دارد از اين رو شناسايي، اندازه گيري و مديريت سرمايه فكري داراي اهميت خاصي است و منجر به مشاهده ارزش واقعي سازمانها ميشود.
براي سنجش سرمايه فكري طبقه بندي هاي مختلفي ارايه شده است كه يكي از اين طبقه بندي ها توسط پاليك به نام (ارزش افزوده سرمايه فكري) مطرح شده كه از سه جزء كارايي سرمايه فيزيكي، كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري ميباشد. در اين پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمايه فكري)، ارزش سرمايه فكري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 7 ساله 1380 الي 1386 محاسبه و سپس ارتباط بين مولفه هاي سرمايه فكري و بازده مالي شركت ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. جهت محاسبه عملكرد مالي از هشت شاخص عملكرد مالي مالي در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوري، فعاليت، بازده سرمايه، مبتني بر ارزش آفريني استفاده شده است. در تحقيق حاضر، روش آماري استفاده شده جهت تجزيه و تحليل داده ها، رگرسيون چند گانه و ضرايب همبستگي ميباشد. نمونه انتخابي شامل 73 شركت به صورت پيوسته براي بازه زماني 7 ساله بوده كه اندازه شركت به عنوان متغير كنترلي در نظر گرفته شده است.
يافته ها حاكي از رابطه معنادار مثبت بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت ها و تاثير مثبت اندازه شركت بر روي سطوح برخورداري از سرمايه فكري و عملكرد مالي ميباشد. با توجه به اين نتايج ميتوان توجه مديران، سهامداران، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذينفع را به منابع و توانمندي هاي درون سازماني جلب و بهره گيري از اين مدل براي كسب بازده مالي بالاتر و دسترسي به ارزش واقعي شركت ها، پيشنهاد كرد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات