دانلود پايان نامه ارتباط بين حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سها

شنبه 11 شهريور 1396
8:49
ketabpich

تعداد صفحات:150
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
چارچوب نظري تحقيق
بيان مسئله
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
حدود مطالعاتي
تعريف مفهومي وعملياتي واژه ها
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
پيشينه تاريخي تحقيق
رفتار مالي، پارادايم حاكم بر بازارهاي مالي
روانشناسي شناختي
محدوديت هاي آربيتراژ
تاريخچه تحليل فني
عنصر انسان
موج چيست؟
زمينه تعيين قيمت
نظريه داو
بازده سود سهام
بازده مورد انتظار
محاسبه بازده مورد انتظار
مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه
تولد مدل
بتا چيست؟
معني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي براي شما چيست؟
مروري بر تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
مدلسازي آربيتراژ
گام هاي اساسي براي به كارگيري آربيتراژ
منابع ريسك در آربيتراژ
مزاياي آربيتراژ نسبت به مدل قيمت گذاري داريي هاي سرمايه اي
مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تعريف روش تحقيق
هدف تحقيق
روش جمع آوري داده ها
مدل مفهومي تحقيق
مشخصات فرضيه هاي پژوهش
جامعه و نمونه آماري
روش نمونه گيري
روش تجزيه و تحليل داده ها
فرآيند اجراي تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
نام گذاري و اندازه گيري متغيرها
بررسي نرمال بودن داده ها
فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي آماري تحقيق
تجزيه و تحليل فرضيه ها
فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم ارتباط بين بازده مورد انتظار و حجم معاملات
فرضيه اصلي ارتباط بين تغييرات قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادها
پيشنهاد به بورس اوراق بهادار
پيشنهاد به تحقيقات آتي
پيوست ها
تعيين اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نام گذاري و اندازه گيري متغير ها
نرمال بودن داده ها
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 81
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 82
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 83
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 84
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 85
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال 86
آزمون كلموگروف اسميرنوف سال هاي 81 الي 86
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و تغييرات قيمت
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي و حجم معاملات
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مقدار ضريب همبستگي بين ريشه بازدهي با حجم معاملات و تغييرات قيمت سهام
تحليل واريانس
مدل رگرسيوني

فهرست نمودارها:
تحليل موج

مقدمه:
سرمايه گذاري ابزاري است در جهت ايجاد رفاه بيشتر كه در شرايط كنوني و آينده صورت ميگيرد.
در واقع مقوله سرمايه گذاري با تنوع وسيعي روبرو ميباشد. سرمايه گذاري در گواهي سپرده اوراق قرضه، سهام عادي، صندوق مشترك سرمايه گذاري و … نمونه هاي از سرمايه گذاري به شمار مي آيند. كاركرد سرمايه گذاري به مفهوم خاص آن يعني تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع از دارايي كه آن هم براي مدت نامشخص قابل نگهداري باشد. زيرا دستيابي به ثروت و سود ناشي از سرمايه گذاري ( كه به مجموع درآمدهاي فعلي و درآمدهاي آتي آن معطوف ميشود) همواره با مقوله اي به نام مخاطره يا ريسك توام است.
يكي از بخش هاي مهم سرمايه گذاري كه در اين پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمايه گذاري در داراييهاي مالي به ويژه سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل معامله است. داراييهاي كه به شكل اوراقي توسط دولت يا شركت ها منتشر ميشوند و در بازارهاي ثانويه سهام قابل خريد و فروش است. بنابراين براي سرمايه گذاري در بازار سهام، موارد متعددي نقش و تاثير خواهند داشت از جمله چه سهمي خريداري شود، به چه ارزشي، زمان فروش، ميزان ريسك سهم، بازدهي سهم و .. همه از مولفه هايي هستند كه سرمايه گذاري در اين بازار را پيچيده مي كنند. زيرا دستيابي به حد اكثر بازدهي ميتواند منحني صعودي را طي كند، و اين در حالي است كه سير نزولي آن نيز امكان پذير است. به اين دليل يكي از مهم ترين پژوهش هاي بازار مالي تشريح رفتار بازده سهام مي باشد. دستاورد اين پژوهش ها مدلهاي گوناگوني بوده است كه دستخوش انتقادها و حمايت هاي گوناگوني قرار گرفته است. يكي از اين مدلها، مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه گذاري ميباشد.
سرمايه گذاري در بازار سرمايه داراي ريسك ميباشد، براي كاهش و يا به عبارتي كنترل آن نياز به يك الگوي تركيب بهينه و يا به تعبير دقيق تري يك مديريت سرمايه گذاري سبد سهام يا مجموعه اي از دارايي ها نياز است. به اين دليل ورود به بازار سرمايه، ريسك و بازده را به موازات هم در بر خواهد داشت. در واقع سرمايه گذاري كه ريسك بيشتري را قبول كند به دنبال بازدهي بيشتر خواهد بود و سرمايه گذاري كه ريسك كمتري را قبول كند بازدهي كمتري را نيز انتظار دارد. از اين رو ريسك و بازده دو جزء جدايي ناپذير در بازار سرمايه خواهند بود.
در اين پژوهش مفيد بودن كاربرد تجزيه و تحليل بنيادي سهام در شناسايي سهام با بازده بالا بررسي ميشود. در تجزيه و تحليل بنيادي سهام استفاده از داده هاي مالي گذشته و حال شركت ها نظير سود، رشد شركت، موقعيت رقابتي آن و برخي ملاحظات اقتصادي در نظر گرفته ميشود. به بيان ديگر در اين تحقيق اثر قيمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغيرهاي حسابداري و بازار، مورد بررسي قرار ميگيرد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 6 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات